Harsco chroom-6

(02 juni 2020)

Bij de ZZS-inventarisatie van Harsco Metals is mogelijk chroom-6 aangetroffen in verschillende slaksoorten. De ZZS-uitvraag is bedoeld om inzicht te krijgen in dergelijke emissies van bedrijven.

Omdat het niet de verwachting was chroom-6 aan te treffen in de slaksoorten zijn door Harsco Metals heranalyses uitgevoerd. Op ons verzoek voert een ander bureau - onafhankelijk van Harsco Metals - ook heranalyses uit. Dit gebeurt in opdracht van de OD NZKG. Dit doen we om de metingen van Harsco Metals te kunnen verifiëren. De heranalyses nemen enkele weken in beslag en zijn nog niet afgerond. De hoeveelheid aangetroffen chroom-6 leidt niet tot nadelige gevolgen voor de leefomgeving, deze ligt onder het ‘verwaarloosbaar risiconiveau’.

Het RIVM heeft op ons verzoek de onderzoeksmethode van het eerste onderzoek van Harsco Metals beoordeeld. Zij constateerden geen afwijkingen in de gehanteerde onderzoeksmethode. Ook vroegen we het RIVM te beoordelen of chroom-6 in slak aangetroffen kan worden. Het RIVM concludeert dat het chemisch mogelijk is dat chroom-6 aanwezig is in de slak bij de verdere verwerking op het terrein van Harsco Metals, maar dat chroom-6 niet voort komt uit het proces in de staalfabriek waar het slak wordt gemaakt.

Vooruitlopend op de heranalyses is in opdracht van de OD NZKG door een extern bureau een verspreidingsberekening uitgevoerd naar de aanwezigheid van chroom-6 op leefniveau (in de leefomgeving). Deze berekening is gebaseerd op de hoeveelheid chroom-6 die Harsco Metals in de eerste onderzoeksresultaten heeft aangetroffen. Daaruit blijkt dat de hoeveelheid chroom-6 in de leefomgeving ruim beneden het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) ligt. Dat betekent dat de concentratie van een stof dusdanig laag is, dat verwacht wordt dat stoffen ook in combinatie met elkaar geen nadelige gevolgen hebben.

Dit is een passage uit de voortgangsbrief uitvraag zeer zorgwekkende stoffen die door GS op 28 mei 2020 aan PS is gestuurd en onder punt 19i van de agenda van de commissie Natuurlijk, Landbouw en Gezondheid is te vinden.

Update (15 juli 2020)

Alle relevante documenten over dit onderwerp vindt u op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.