Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 9 maart 2020

(10 maart 2020)

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben Jeroen Olthof (PvdA) benoemd tot gedeputeerde Leefbaarheid en Bereikbaarheid van Noord-Holland.

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) stonden op 9 maart stil bij het overlijden van professor dr. Jos van Kemenade. Van Kemenade was onder meer minister van onderwijs, burgemeester van Eindhoven en van 1992 tot 2002 commissaris van de Koningin in Noord-Holland.

Olthof benoemd tot gedeputeerde

PS stemden in met de benoeming van Jeroen Olthof tot gedeputeerde. Zijn portefeuille zal bestaan uit ‘leefbaarheid, gezondheid en milieu’, ‘bereikbaarheid en mobiliteit’ en ‘luchtvaart en Schiphol’. Zaandammer Olthof was van 2010 tot 2018 wethouder van de gemeente Zaanstad en werd in 2015 genomineerd voor beste bestuurder van Nederland. Na zijn vertrek uit de Zaanse politiek is Olthof directeur Bedrijfsvoering geweest bij YouZ, onderdeel van de Parnassia Groep. Olthof volgt in Noord-Holland gedeputeerde Adnan Tekin op, die in december vorig jaar aftrad.

Kersverse gedeputeerde Jeroen Olthof (links) en de cvdK Arthur van Dijk van de provincie Noord-Holland

Geen grootschalige overnachtingen in Twiske

PS namen de ‘Zienswijze Ambitiedocument Twiske-Waterland’ van Gedeputeerde Staten (GS) aan. De SP, 50Plus/PVDO, fractie Baljeu en PvdD stemden tegen. De zienswijze, op de plannen voor het natuur- en recreatiegebied Twiske-Waterland, was aanleiding voor PS om te spreken over wat hier de juiste balans is tussen de natuur beschermen en ruimte geven aan recreatie. PS debatteerden er over of grootschalige evenementen, festivals en overnachtingen hier wenselijk zijn. Een amendement van GroenLinks, SP en de CU, om in de zienswijze op te nemen dat de provincie geen voorstander is van grootschalige overnachtingen, werd met grote meerderheid aangenomen. FVD stemde tegen. Een motie van de PvdD en de CU tegen grootschalige evenementen in dit Natura 2000-gebied werd aangehouden. Andere amendementen en moties werden verworpen.

Circuit van Zandvoort en de Wet natuurbescherming

PS debatteerden over de ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het circuit van Zandvoort, naar aanleiding van een advies van de Hoor en Adviescommissie (HAC). Vragen die aan de orde kwamen: Is sprake van een op de lange termijn blijvend effect en van een dwingende reden van groot openbaar belang? Wordt het begrip dwingende reden van groot openbaar belang nu opgerekt? Is PS wel de plaats waar het gesprek over een juridische toets gevoerd moet worden? En: welke belangen zijn door de HAC meegewogen? Een motie van de PvdD om het advies van de HAC over te nemen werd verworpen. Een motie van GroenLinks om alleen ontheffingen en vergunningen te verlenen als die ruimschoots in overeenstemming zijn met de heersende jurisprudentie, werd aangehouden.

Andere moties

Een motie om te komen tot een gezamenlijk regime voor een strandreservaat op de grens van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland van de PvdD, PvdA, D66, GL en de SP werd aangehouden, nadat gedeputeerde Esther Rommel toezegde in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van dit vogelstrand. Een motie voor het verwezenlijken van een kolfruimte op het Paviljoen en de locatie De Dreef werd unaniem aangenomen. PS namen een motie aan om Noord-Hollandse gemeenten te ondersteunen bij de opvang en huisvesting van alleenstaande vluchtelingenkinderen. GroenLinks en de SP dienden een motie in over de ‘Eerste begrotingswijziging 2020’ waarmee GS bijdragen aan het Prinsjesfestival in Den Haag. Zij roepen GS hiermee onder meer op om hierbij zoveel mogelijk Noord-Hollanders te betrekken en ervoor te zorgen dat de diversiteit van inwoners van Noord-Holland duidelijk naar voren komt. PS namen de motie met grote meerderheid aan.

Aangenomen

PS stemden in met de ‘Derde Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur’. PS stemden ook in met de ’Conceptvisie Spaarnwoude Park’. PS besloten dat zij de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer bij het rapport ‘Bouwen aan regie’ onderschrijven en gaven GS de opdracht deze uit te voeren. Een motie van GroenLinks, PvdA en de CU om nadrukkelijk te kijken naar oplossingen voor dak- en thuisloze jongeren werd unaniem aangenomen. Gedeputeerde Cees Loggen deelde mee dat hij gaat kijken waar de provincie gemeenten bij hun verantwoordelijkheid op dit gebied kan ondersteunen.

Mondelinge vragen

Statenlid Michel Klein (CU) stelde een mondelinge vraag over het uitstellen van de bespreking van het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap in de Schoorlse en Noord-Kennemerduinen’ op verzoek van de gedeputeerde Esther Rommel. Gedeputeerde Rommel gaf aan mede meer tijd nodig te hebben voor verder overleg. Jan Engelbregt, indiener van het burgerinitiatief, en gedeputeerde Rommel kwamen tijdens de PS-vergadering van 3 februari overeen om in overleg te gaan. PS namen toen ook geen besluit over het burgerinitiatief. Naar aanleiding van vragen van Statenleden Aukeline Jellema (PvdA) en Fabian Zoon (PvdD) over de ganzenjacht in Haarlem-Zuid in de buurt van een woonwijk, heeft gedeputeerde Rommel toegezegd het gebied zelf te gaan bezoeken. Op vragen van Ines Kostic (PvdD) over de uitspraken over vluchtelingen van Frits Huffnagel, voorzitter van de stichting Amsterdam Gay Pride, zei gedeputeerde Zita Pels dat dit geen gevolgen heeft voor de deelname aan de botenparade van de Canal Pride 2020 door de provincie Noord-Holland.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

Alle voorstellen, moties, amendementen en stukken zijn te vinden bij de agenda van PS van 9 maart 2020. Terugkijken van de vergadering kan via de website.