7 noordelijke provincies brainstormen met agrariërs

(26 mei 2020)

In samenspraak met de landbouwsector is op maandag 25 mei een brainstorm georganiseerd met gedeputeerden stikstof van de 7 noordelijke provincies en delegaties van de agrarische stikstofgroepen.

Landschap

Het ging om Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Het doel: ideeën opdoen voor de uitdagingen die er liggen in het stikstofdossier, zoals onder andere extern salderen.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Esther Rommel greep de bijeenkomst aan om agrariërs uit te nodigen open mee te denken. “We hebben elkaar deze keer niet gesproken aan de hand van voorstellen die op tafel liggen, maar door vrijuit te denken. Het was een goed gesprek. We hebben met elkaar verkend welke mogelijkheden er zijn voor onder andere het extern salderen. We gaan de uitkomsten met de andere provincies bespreken.”

Het gesprek ging met name over extern salderen met veehouderijen. Bij extern salderen kunnen bedrijven stikstofruimte verkopen aan andere bedrijven, zowel binnen als buiten de landbouw. Deze bedrijven kunnen met de aangekochte stikstofruimte uitbreiden of verder ontwikkelen. Daarnaast wordt 30% afgeroomd, wat ten goede komt aan het verminderen van de stikstofdepositie in de natuur.

De agrariërs zijn kritisch op deze methode, omdat zij verwachten dat vermogende bedrijven uit andere economische sectoren de stikstofrechten van boerderijen opkopen waardoor te weinig ruimte overblijft voor boeren om bijvoorbeeld te verduurzamen. Daarom was de agrariërs gevraagd na te denken over hoe de provincies extern salderen in kunnen laten gaan voor agrarische bedrijven met dierrechten, zonder dat dit leidt tot ‘Wild West’ praktijken, een leegloop van het landelijk gebied en verslechtering van het landschap. En met behoud van perspectief voor de veehouderij en andere sectoren.

LTO Noord-bestuurder Trienke Elshof: “Voor ons is het van belang dat er een gebiedsgerichte aanpak komt. Daarbij gaan wij voor bescherming van bedrijven aan de rand van Natura 2000-gebieden. Ook moet er duidelijkheid komen voor boeren en tuinders die eerder een PAS-melding deden.” Roy Meijer, voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt: “Het moet niet zo zijn dat het grootkapitaal ervoor zorgt dat jonge boeren niet verder kunnen. Knelpunten en knelgevallen moeten worden opgelost, dat hebben we duidelijk kunnen bespreken.” Gezamenlijk hebben de partijen die meededen aan het gesprek aangeboden om ook in de toekomst in gesprek te blijven.

Ook voor de zuidelijke provincies Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg wordt een brainstorm gepland.