Hoeveel duurzame energie wekt Noord-Holland op?

(28 mei 2020)

Hoeveel windenergie wordt er opgewekt in Noord-Holland? En hoeveel energie via zonnepanelen? Op welke plekken leveren die het meeste op? En hoeveel energie wordt er verbruikt? De antwoorden op deze vragen over de stand van de energietransitie staan in het dashboard energietransitie in Noord-Holland.

In het dashboard staan cijfers en kaarten die inzicht geven in het energieverbruik, de CO2-uitstoot, duurzaam opgewekte energie en de energie-infrastructuur in Noord-Holland.

Duurzame energie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% verminderd heeft om klimaatverandering tegen te gaan. Het dashboard laat de ontwikkelingen zien die nodig zijn om de klimaatdoelen te bereiken. In Noord-Holland is een toenemend gebruik te zien van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals het opwekken van elektriciteit via wind en zon en warmte uit water en bodem. In 2012 was het percentage hernieuwbare energie nog 4,2%, in 2017 was dat gestegen tot 6,4%.

RES-niveau

Het dashboard is niet alleen te raadplegen voor de provincie als geheel, maar ook per regio. Hiervoor zijn afspraken gemaakt in Regionale Energiestrategieën (RES) van Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord en de deelregio’s daarbinnen. De RES’en zijn een langjarige samenwerking om met gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en inwoners te zorgen voor meer hernieuwbare energieproductie met wind- en zonenergie.

De ambitie van energieregio Noord-Holland Noord is om 4,2 TWh aan zon- en windenergie te produceren in 2030 (een verdubbeling dan de huidige opwek) en energieregio Noord-Holland Zuid gaat voor 2,7 TWh (bijna 4 keer meer dan nu). De productie van zon- en windenergie in Noord-Holland neemt toe. In het dashboard zijn gerealiseerde en geplande grootschalige zonprojecten en wind-op-landprojecten te zien. Ook de resultaten van de RES’en kunnen via het dashboard worden gemonitord.

Warmte 

Ook de productie van duurzame warmte neemt toe. In 2017 was deze met bijna 8,5% toegenomen ten opzichte van 2016. Denk daarbij aan restwarmte dat vrijkomt bij afvalverbranding, warmte uit de diepe ondergrond (geothermie) en Warmte Koude Opslag (WKO) waarbij bodemenergie wordt gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. In 2019 had 75% van alle nieuwbouw in 2019 geen gasaansluiting. Het gemiddelde energieverbruik per woning daalt. De aangelegde en geplande warmtenetten en de potentiële warmtebronnen zijn in te zien in het recent bijgewerkte warmtedataregister, dat ook deel uitmaakt van de RES’en.

Klimaatmonitor

Het dashboard ‘Energietransitie in Noord-Holland’ is grotendeels afgeleid van de landelijke Klimaatmonitor. Het dashboard presenteert gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaat- en energiebeleid in Noord-Holland, aangevuld met provinciaal kaartmateriaal en links naar meer informatiebronnen. De provincie volgt zoveel mogelijk de landelijke monitoringssystematiek van het Klimaatakkoord en de daaraan verbonden Regionale Energiestrategieën om te zorgen voor eenduidigheid en vergelijkbaarheid van grafieken en kaarten.