Invulling Nieuwe Polderplas: voortgang quick scan

(18 mei 2020)

Op 12 maart jl. vond het derde werkatelier plaats voor de invulling van de Nieuwe Polderplas. Tijdens deze bijeenkomst was het de bedoeling om het resultaat van de gezamenlijke schetsen af te ronden met de vertegenwoordigers van de verschillende belangen. Wat is de stand van zaken?

De plas langs de Bloklaan in Loosdrecht biedt kansen voor natuurontwikkeling, recreatie en het bevorderen van de waterkwaliteit. Naast de vertegenwoordigers van het gebiedsakkoord, konden ook inwoners zich voor december aanmelden om mee te denken over de invulling van dit gebied. Het gaat hier om een eerste zogenoemde ‘quick scan’, dat betekent dat er wordt verkend en geïnventariseerd welke ideeën er leven en welke voorkeuren er zijn bij deze verkenning.

Projectleider Otten in gesprek

Projectleider Henk Otten: “Helaas waren bij het 3e atelier beduidend minder representanten aanwezig dan bij de eerste 2 sessies. Dit kwam grotendeels door de toen al afgekondigde maatregelen van de rijksoverheid in verband met de coronacrisis. In overleg met bestuurlijk trekker, wethouder Jan Jaap de Kloet, is besloten om alsnog de inbreng van de ontbrekende representanten op te halen. De wijze waarop werken we nog uit. De resultaten van het 3e atelier en de inbreng van de afwezigen verwerken we in het eindconcept van de quick scan. Dat willen we dan zoals beloofd voorleggen aan alle inwoners en belangstellenden”.

Vervolgstappen

Otten: “Door de coronamaatregelen van het Rijk ziet het er voorlopig nog niet naar uit dat we een nieuwe inloopbijeenkomst kunnen organiseren voor geïnteresseerden. Wellicht lukt het in september. Daarom denkt het programmateam na welke alternatieve mogelijkheden er zijn om toch goed in contact te staan met belanghebbenden en inwoners. Zodra de werkwijze voor de vervolgstappen bekend zijn, kunt u daarover lezen in de lokale huis-aan-huisbladen en op www.vechtplassen.nl. De groep mensen met wie wij al in contact staan krijgen een uitnodiging per e-mail. Daarna gaat het resultaat en de rapportage van de quick scan voor bespreking naar de Regie- en Stuurgroep voor de Oostelijke Vechtplassen. De stuurgroep besluit dan ook over een mogelijk vervolg. In dat mogelijke vervolgtraject wordt daadwerkelijk ingegaan op de effecten op de leefomgeving, natuur, milieu en ruimtelijke inpassingsmogelijkheden. De verwachting is dat dit besluit ná de zomer van dit jaar gaat plaatsvinden en ná de afsluitende inloopbijeenkomst met alle inwoners.”