Uitkomsten enquête: hoe leefgebied voor moerasvogels verbeteren?

(27 mei 2020)

Het herstellen van rietoevers en legakkers in de Oostelijke Vechtplassen heeft de voorkeur van 70% van de deelnemers aan een online enquête over het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels.

Van 25 maart tot en met 13 april 2020 konden inwoners hun top 3 kiezen uit 6 mogelijkheden. Na oproepen in verschillende media deden 100 mensen mee. Waarom werd de enquête gehouden? Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? En wat wordt ermee gedaan?

Eind 2019 startte een verkenning voor het beschermen van moerasvogels zoals de Roerdomp, Woudaap, Grote Karekiet, Zwarte Stern, Purperreiger en Porseleinhoen in de Oostelijke Vechtplassen. Het project maakt deel uit van het eind 2017 gesloten gebiedsakkoord met 21 partijen. Samen met vertegenwoordigers uit het gebied, inventariseerden het waterschap, de provincie en gemeente de mogelijkheden voor het verbeteren van hun leefgebied. De verschillende opties en locaties werden aan de hand van een online enquête voorgelegd aan inwoners en gebruikers. Dit met als doel bij de besluitvorming over mogelijke maatregelen rekening te houden met de voorkeuren van inwoners.

Urgentie wordt gevoeld

Eén van de deelnemers: ‘Als bewoner heb ik het gebied de laatste 10 jaar heel snel zien verslechteren. Zowel de flora als de fauna hebben een enorme achteruitgang gekend. Ingrijpen is nu zeer gewenst als men de laatste natuur wil redden en herstellen.’

Weergave reacties
Schematische weergave positieve reacties enquête ideeën en mogelijkheden verbetering leefgebied voor moerasvogels. Ongeveer 15% van de geënquêteerden ziet géén nut en noodzaak van maatregelen. 

Voorkeur voor herstel rietoevers

Verreweg de meeste geënquêteerden (circa. 70%) blijken voorstander van het herstellen van rietoevers. Daarvoor voeren ze grofweg twee redenen aan: rietoevers zijn belangrijke broedplekken voor grote karekiet, rietzanger en roerdomp én rietoevers zijn karakteristiek voor de Oostelijke Vechtplassen. Ze wijzen daarbij vooral op mogelijkheden in de Spiegelplas, de Wijde Blik, de Vuntus, de Loosdrechtse Plassen en de Loenderveense Plas, mits ook rasters worden geplaatst om ganzenvraat tegen te gaan. Ruim 30% ziet kansen voor het herstellen van rietoevers in de Loenderveense Plas, bijvoorbeeld langs de Horndijk, de Veendijk en de Lambertszkade. Daar zouden bomen en bosschages plaatselijk verwijderd en oevers aangepast kunnen worden. Zo krijgt waterriet meer kans om uit te groeien. ‘Er moet een balans worden gezocht tussen rietkragen en een mooi vrij uitzicht over de Loenderveense Plas’, aldus een bewoner aan de Loenderveense Plas.

Herstel open landschap

Ongeveer 40% van de geënquêteerden is positief over het herstel van het open landschap en van waterriet. Ze pleiten er niet voor om alle bomen weg te halen, maar een beperkt open landschap te creëren voor weidevogels met beschutting van bosschages en waterrietkragen langs open wateren. De geënquêteerden zien mogelijkheden rondom de Spiegelplas, in Hollands en Stichts Ankeveen, in Kortenhoef West en Oost en in Polder Achteraf. Ongeveer 15% van de geënquêteerden ziet geen nut en noodzaak in de mogelijke maatregelen.

Hoe verder?

Een uitgebreide analyse van de enquête (zie www.wijdemeren.nl/moerasvogels) maakt deel uit van het eindrapport van de verkenning met een beoordeling en advies welke mogelijkheden kansrijk zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar de effectiviteit en de kosten. Ook de resultaten van een nog te organiseren integratiesessie voor belangenorganisaties worden toegevoegd. De Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen neemt naar verwachting in het najaar van 2020, op basis van alle inbreng, een besluit welke ideeën en mogelijkheden verder worden uitgewerkt. Daarna kunnen vergunningen worden aangevraagd. Het voornemen is de maatregelen in 2021 en 2022 uit te voeren. Op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief Oostelijke Vechtplassen (zie www.vechtplassen.nl).