Bouw aantal nieuwe woningen blijft gelijk

(18 november 2020)

In 2019 zijn er 14.000 nieuwbouwwoningen in Noord-Holland gebouwd. Dat is evenveel als het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw 2020, waarin de provincie bijhoudt hoeveel woningbouwplannen gemeenten maken en hoeveel woningen er daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Bouwen

Inhaalvraag

Voor het derde jaar op rij is het aantal nieuwe woningen groter dan de groei van het aantal huishoudens. Toch blijft er sprake van een inhaalvraag van 10.400 woningen. Dat is het aantal woningen dat, bovenop de verwachte vraag naar woningen, gebouwd moet worden om de (demografische) druk op de woningmarkt te laten afnemen. Door de coronapandemie is de bevolkingsgroei met name vanwege de afname van de buitenlandse migratie de eerste acht maanden van 2020 sterk gedaald. Zolang de pandemie voortduurt is de woningbehoefte dus tijdelijk lager dan werd verwacht. Gezien de druk op de woningmarkt is het wel belangrijk om door te blijven bouwen.

Woningproductie op peil houden

In alle regio’s zijn er op papier voldoende woningbouwplannen, zowel voor de woningbehoefte tot 2030 als de behoefte tot 2040. Deze plancapaciteit is zelfs met 30.800 woningen toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal verleende bouwvergunningen vertoont echter al vanaf 2018 een dalende lijn. Naar verwachting zal ook de nieuwbouwproductie afnemen. Om te voldoen aan de woningbouwopgaven is het dus van belang dat er op korte termijn meer plannen zijn die daadwerkelijk tot uitvoer kunnen komen. Dit vraagt om het oplossen van knelpunten zodat deze plannen hard worden en leiden tot het verlenen van bouwvergunningen en vervolgens tot de bouw van woningen. 

“Noord-Hollanders willen graag meer woningen gebouwd zien en willen tegelijkertijd dat de leefbaarheid van onze mooie provincie in stand blijft. Deze bouwcijfers maken duidelijk dat we ons gezamenlijk moeten blijven inspannen om de nieuwbouwproductie op gang te houden en waar mogelijk te versnellen. Het is daarbij belangrijk dat gemeenten de ingediende bouwplannen tijdig beoordelen zodat deze plannen in uitvoering kunnen. Binnen de kaders van de gisteren in werking getreden Omgevingsverordening is daar vanuit Noord-Holland voldoende ruimte voor. Van het Rijk verwachten wij een inspanning op het voorkomen en wegnemen van belemmerende regelgeving voor de woningbouw”, aldus gedeputeerde Cees Loggen (Wonen).

Inzet provincie

De provincie draagt op verschillende manieren bij aan het versnellen van de woningbouw. Met behulp van subsidie (via het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en via Versnellen woningbouwproductie) kunnen gemeenten bijvoorbeeld zorgen voor extra personele ondersteuning. Daarnaast is er recent een bouwambassadeur aangenomen die de knelpunten om te komen tot vlotte bouw aanpakt.

Uitgelicht