Provincie investeert in regionale aanpak wonen

(19 november 2020)

De provincie Noord-Holland stelt ruim € 2,5 miljoen beschikbaar aan de samenwerkende gemeenten voor het subsidiëren van projecten die voortvloeien uit de nieuwe regionale woonakkoorden voor de periode 2021 tot en met 2025.

Dit jaar maken de regiogemeenten en de provincie afspraken over wonen in de woonakkoorden. Hierdoor verstevigt de samenwerking in regionaal verband en worden de urgente regiospecifieke opgaven rond wonen en bouwen opgepakt. Zo zorgen we samen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor de verschillende doelgroepen (senioren, starters, zorgvragers). Tegelijkertijd houden we ook oog voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio.

Projecten 

De provincie stelt subsidie beschikbaar om concrete activiteiten uit te voeren die aansluiten bij de inhoud van het woonakkoord. Denk bijvoorbeeld aan het doen van onderzoek naar specifieke woonbehoeften, het opzetten van een stimuleringstraject voor duurzaamheidsmaatregelen, een onderzoek naar bereikbaarheid van woningen of het aanstellen van een wooncoach voor senioren. De naam van de nieuwe subsidieregeling is ‘Uitvoeringsregeling subsidie woonakkoorden’. Deze gaat uit van cofinanciering met gemeenten of andere partijen uit de regio. Het afgelopen jaar is vanuit de voorloper van de uitvoeringsregeling aan een tiental projecten subsidie verleend. De verwachting is dat er vanaf 2021, wanneer de woonakkoorden gereed zijn, een toename van dit aantal plaatsvindt.