Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 5 oktober 2020

(07 oktober 2020)

Tijdens de online vergadering op 5 oktober spraken Provinciale Staten van Noord-Holland over de Omgevingsverordening en stelden zij de concept Regionale Energiestrategieën vast.

Provinciale Staten (PS) vergaderden vanwege de aangescherpte coronamaatregelen weer online. Ook de vergadering van 22 oktober zal online plaatsvinden. De publieke tribune was gesloten maar iedereen kon de vergadering via internet volgen. Voor de vergadering van 14 september waren PS uitgeweken naar Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, dat veel meer ruimte biedt dan de Statenzaal in Haarlem. Het presidium van PS bekijkt afhankelijk van de ontwikkelingen wanneer weer fysiek vergaderd zal worden.

Online installatie duo-commissieleden Laurence Hoek (GL), Tim Wagelaar (PvdA) en Anna de Groot (SP) in Noord-Holland

Benoemingen

Vincent Kroese (GL) werd geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten, als tijdelijk vervanger van Nicole van der Waart. Ook werden 3 duo-commissieleden geïnstalleerd: Laurence Hoek (GL), Tim Wagelaar (PvdA) en Anna de Groot (SP). 

Omgevingsverordening

Namens de verschillende partijen gaven Statenleden een toelichting op de wijze waarop zij naar de Omgevingsverordening kijken. Daarin zijn alle regels van de provincie over de fysieke leefomgeving samengevoegd. De partijen dienden een groot aantal moties en amendementen in bij het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) voor de Omgevingsverordening. De besluitvorming daarover vindt plaats tijdens de Statenvergadering van 22 oktober. De schriftelijke reactie van GS op de moties en amendementen worden naar verwachting in de week van 12 oktober gepubliceerd bij de agenda van deze vergadering.

Regionale Energiestrategieën

De partijen spraken uitgebreid over de concept Regionale Energiestrategieën. Daarbij zijn de provincie, gemeenten en waterschappen met inwoners en experts op zoek gegaan naar locaties voor zonnepanelen en windmolens. Deze Energiestrategieën moeten inzicht geven in de regionale bijdragen aan de nationale ambitie voor grootschalige elektriciteitsopwekking op land. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde voor het voorstel van GS voor de concept Regionale Energiestrategieën. FVD, SP, PVV en 50Plus/PvdO stemden tegen. 

Veel moties bij de concept Regionale Energiestrategieën

Vragen die aan de orde kwamen waren: moet hierbij alleen worden gekeken naar zonne- en windenergie of ook naar andere alternatieven zoals geothermie, getijdenenergie of kernenergie? De Statenleden spraken over de gevolgen voor het landschap, de ecologie en de leefbaarheid en over het belang van draagvlak en financiële participatie. Ook spraken zij over de rol van gemeenten, de kansen voor werkgelegenheid en de klimaatopgave. De partijen dienden een groot aantal moties in bij het voorstel van GS voor de concept Regionale Energiestrategieën. Gedeputeerde Stigter ging uitgebreid in op de moties. PS namen 14 moties aan over de concept Regionale Energiestrategieën. Het betreft de moties 121, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140 en 143. 

Referendum

Voorstellen van FVD over het aanpassen van de Referendumverordening werden niet aangenomen. Een werkgroep van PS gaat bekijken hoe inspraak en burgerparticipatie in de provincie Noord-Holland verder kan worden uitgewerkt. 

Meer informatie, agenda, stukken en vergadering terugzien

Bij de agenda van Provinciale Staten van 5 oktober 2020 zijn alle voorstellen, moties en stukken van de Provinciale Statenvergadering van 5 oktober te vinden.
De vergadering is online terug te kijken.

Alle besluiten zijn voorgenomen besluiten

De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat PS online vergaderen. De besluiten die zij op 5 oktober namen zijn voorgenomen besluiten. Om te voorkomen dat het stemmen te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de stemming van hun partij. Na de vergadering volgt een schriftelijke stemronde waarbij de Statenleden die indicatie kunnen bevestigen. De uitslag wordt gepubliceerd bij de agenda van de Statenvergadering.