Besluiten Provinciale Staten van 22 oktober 2020

(23 oktober 2020)

Provinciale Staten van Noord-Holland spraken op 22 oktober over de Omgevingsverordening voor Noord-Holland en stelden deze vast.

Tijdens de vergadering - die begon op 5 oktober - bespraken Provinciale Staten (PS) de nieuwe Omgevingsverordening. Daarin worden regels samengevoegd voor het Noord-Hollandse landschap op het gebied van natuur, bouwlocaties, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. 

Online debat

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk complimenteerde de Statenleden met de wijze waarop zij online in debat gingen. “Het was een levendig debat voor een online vergadering”, aldus Van Dijk. De Statenleden gingen met gedeputeerde Cees Loggen en met elkaar in gesprek over het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) voor de Omgevingsverordening. Ze spraken onder meer over ruimte voor woningbouw, tiny houses, faunabeheer, de afstand van windmolens tot bebouwing, de balans tussen landschap en bebouwing en een ‘deltaplan wonen’. Ook kwamen de gevolgen voor locaties in diverse Noord-Hollandse gemeenten aan de orde. Verder spraken zij over het maken van uitzonderingen als sprake is van ‘groot openbaar belang’ en over in hoeverre PS door GS betrokken worden bij de uitvoering van de verordening. Belangstellenden kunnen de ondertitelde opnames van het debat terugkijken op de website van de provincie Noord-Holland.

PS stellen nieuwe Omgevingsverordening vast

De Statenleden dienden een groot aantal moties en amendementen in en gaven daar een toelichting bij. Na de reactie van gedeputeerde Loggen namens GS dienden zij aangepaste moties en amendementen in. Gedeputeerde Loggen en verschillende Statenleden gingen in op vragen. Het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de Omgevingsverordening werd daarna met een aantal aanpassingen door PS aangenomen. De fracties van CDA, FvD, PVV en PvdD stemden tegen het voorstel voor de Omgevingsverordening.

Amendementen

Provinciale Staten namen 6 amendementen aan: (A21) van PvdD over een verbod op vuurwerk in stiltegebieden, (A22) van PvdD en CU over het opnemen van een definitie voor duurzame ontwikkeling, (A37) van SP en PvdD om natuur een groot openbaar belang te noemen, (A51) van de CU over obstakelverlichting voor windmolens (A52) van de CU over de Hellingweg in Broek in Waterland en (A53) over het toevoegen aan het Bijzonder Provinciaal Landschap van delen van de Houtrakpolder. Het werd spannend bij een amendement (A32) van het CDA over de overgangsregeling voor de Ruimte voor Ruimte-regeling. Dat amendement werd verworpen met slechts 1 stem verschil. D66, PvdA, GL, SP, PvdD en de CU stemden tegen.

Moties

PS namen 6 moties aan: (M97) van CDA en FvD over het aanpassen van de begrenzing van het terrein van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum, (M115) van GL over weidevogels in de Zijpepolder bij de gemeente Schagen, (M116) van GL en PvdD over een leidraad voor gemeenten over weidevogelgebieden, (M146) van CU over tiny houses, (M147) van CU over de functiewijziging van agrarische bouwpercelen en (M148) van PvdA over het betrekken van de Zijpe- en Hazepolder bij een heroverweging van de begrenzing van het Bijzonder Provinciaal Landschap. 

Meer informatie

Het voorstel voor de Omgevingsverordening, de nota’s van wijzingen, de moties en de amendementen zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Staten van 22 oktober 2020. De wijze waarop de partijen stemden zal daar in de besluitenlijst ook terug te vinden zijn. 

Alle besluiten zijn voorgenomen besluiten

De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat PS online vergaderen. De besluiten die zij op 5 oktober namen zijn voorgenomen besluiten. Om te voorkomen dat het stemmen te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de stemming van hun partij. Na de vergadering volgt een schriftelijke stemronde waarbij de Statenleden die indicatie kunnen bevestigen. De uitslag van de schriftelijke stemronde is waarschijnlijk donderdag 29 oktober bekend.