Faunabeheerplan damhert goedgekeurd

(21 oktober 2020)

De provincie Noord-Holland is akkoord met het faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026.

De Faunabeheereenheid Noord-Holland legde het plan aan Gedeputeerde Staten voor. De natuur in dit gebied lijdt enorm onder de aanwezigheid van de grote populatie damherten. Daarnaast zorgen de dieren voor schade en overlast in de omgeving van de natuurgebieden.

Sinds de start van het beheer in 2016 is de sterke groei van de populatie gestopt en het aantal damherten afgenomen. De balans met de andere natuur in het duingebied, dat is aangemerkt als Natura 2000, is echter nog steeds verstoord. Doordat de herten ook regelmatig de duingebieden verlaten, zorgen ze ook voor schade in het verkeer en aan landbouwgewassen. Het beheerplan zet in op voortzetting van de al ingezette beheermaatregelen om alsnog de streefstand van 800 damherten in de komende paar jaar te bereiken. Hiermee wordt een basis gelegd voor een beheersbare populatie damherten en het herstel van de biodiversiteit die nu nog onder druk staat door overbegrazing.

Waterleidingduinen
(Stukken natuur in de Amsterdamse Waterleidingduinen worden omheind, zodat damherten er niet bij kunnen)

De damherten grazen hele gebieden kaal, waardoor de balans zoek is. Zeldzame planten verdwijnen of komen niet meer tot bloei, waardoor dieren zoals bijen en vlinders steeds minder voedsel hebben en in aantallen sterk achteruit zijn gegaan. Op sommige plekken in het natuurgebied zijn stukken natuur afgerasterd, zodat damherten er niet bij kunnen. Op deze plekken komen de bijzondere planten en in hun gevolg, bijzondere dieren, weer terug. Daaruit blijkt dat het gebied wel is te herstellen als de graasdruk van damherten er niet is.

Biodiversiteit en Natura 2000

De provincie hecht grote waarde aan het verbeteren van de biodiversiteit in Noord-Holland als cruciaal onderdeel van een gezonde leefomgeving. Juist vanwege de unieke natuurwaarden is het Noord- en Zuid-Hollands duingebied aangemerkt als Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van gebieden met bijzondere natuur. De provincie is verantwoordelijk om die natuur te beschermen. Om de instandhoudingsdoelen voor de beschermde planten en dieren te halen, moet in elk geval de overbegrazing door damherten stoppen. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor het herstel van de bijzondere duinnatuur.

Rollen

De beheerders in de regio tussen IJmuiden en Den Haag hebben de faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland gevraagd een beheerplan op te stellen voor de damherten. De Faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van alle relevante partijen in het faunabeheer, zoals organisaties van natuurbeheerders, (particuliere) grondeigenaren, boeren en jagers. Deze stichting stelt faunabeheerplannen op.

De provincie Noord-Holland keurt faunabeheerplannen vanuit haar rol als verantwoordelijke voor een zorgvuldige instandhouding van zowel dieren- als plantensoorten. Ook verleent zij ontheffingen en vergunningen voor faunabeheer.