Pilot Natuurnetwerk Nederland verlengd

(09 oktober 2020)

De pilot van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) over de toekomst van duurzaam agrarisch natuurbeheer in Noord-Holland wordt verlengd tot eind 2021.

De stuurgroep met vertegenwoordigers van LTO, terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen en de provincie heeft dat samen besloten. 

De provincie besloot in 2018 de beheervergoeding voor agrarisch natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland te stoppen. De provincie Noord-Holland vindt dat de werkwijze in praktijk onvoldoende zekerheid biedt op duurzame natuur. Een groot aantal maatschappelijke partijen heeft zich vervolgens opgeworpen om te zoeken naar alternatieven. Bijvoorbeeld door een nieuwe duurzame vorm te ontwikkelen, of voor een langere periode en met maatwerkafspraken met agrariërs. Dit leidde tot een pilot in 3 gebieden: de Mijzenpolder, Eilandspolder-West en het Wormer- en Jisperveld.

Pilot verlengd

De coronapandemie heeft inmiddels tot vertraging in de pilot geleid. Ook is er meer onderzoek nodig om alle vragen uit de gesprekken met betrokken agrariërs gedegen te beantwoorden. Er zijn 2 onderzoeksbureaus ingehuurd die kijken naar de gevolgen voor weidevogels door inzet van drijfmest en de natuurimpact van beweiding met schapen. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben gevolgen voor de perspectieven en instrumenten van de pilot, en dus voor de overeenkomsten die ondernemers met de provincie kunnen afsluiten. De partijen van de pilot hebben daarom besloten de pilot met een jaar te verlengen. Een evaluatie eind 2020 moet duidelijkheid geven hoe de planning voor 2021 loopt. 

Agrarisch natuurbeheer

Gevolgen verlenging 

De beheervergoeding voor agrarisch natuurbeheer wordt op dit moment ook op Europees niveau herijkt. Verwacht wordt dat de huidige beheercontracten daardoor met een jaar verlengd worden, ook die binnen het NNN. Daarmee wordt het mogelijk de pilot met een jaar te verlengen. De verlenging heeft geen gevolgen voor de doorloop van de keukentafelgesprekken. In de meeste gevallen kunnen scenario’s en doorrekeningen gewoon worden gemaakt. Wel kunnen de uitkomsten van de 2 onderzoeken voor een individueel bedrijf van invloed zijn op de ontwikkelmogelijkheden. Dat wordt dan in overleg bekeken.