Betere leefomgeving voor de grote karekiet rond het Naardermeer

(10 september 2020)

De komende 6 jaar worden er natuurherstelmaatregelen genomen in het natuurgebied Naardermeer.

Het doel van de maatregelen is onder andere de leefomgeving van verschillende soorten broedvogels te verbeteren. Daarnaast moet verdroging voorkomen worden. Dat staat in het Natura 2000-beheerplan voor het Naardermeer. De provincie Noord-Holland stelde dit plan op 8 september vast. 

Leefgebied grote karekiet verbeteren

Een van de belangrijkste natuurherstelmaatregelen is het verbeteren van het leefgebied voor de grote karekiet. Die vogel broedt op dit moment niet meer in het Naardermeer. Door ganzen met rasters te weren, voorkomt beheerder Natuurmonumenten dat zij het waterriet - waar purperreigers en vroeger ook grote karekieten broedden - opeten. De grote karekiet, purperreiger en snor krijgen zo weer kans om hun nesten in stevige rietstengels te maken. 

Purperreigers in waterriet Purperreigers in waterriet. Foto: Natuurmonumenten / Luc Hoogenstein

Verdroging voorkomen

Daarnaast worden er maatregelen genomen om verdroging van het Naardermeer te voorkomen. Hiervoor wordt het waterpeil binnen de kade van het Naardermeer en in de zogenaamde ‘schil’ rondom het Naardermeer verhoogd. Het is de bedoeling om de plannen voor de Schil Naardermeer begin oktober ter inzage te leggen.

Aanpassingen op het ontwerp-beheerplan

Sinds het ontwerp-beheerplan in maart 2019 werd vastgesteld, is het plan op verschillende punten gewijzigd. De wijzigingen gaan over het beter beschermen van het leefgebied van de purperreiger, zwarte stern en grote karekiet. Dit gebeurde naar aanleiding van ingediende zienswijzen. Daarnaast sluiten de stikstofmaatregelen in het beheerplan nu aan op de meest recente landelijke afspraken. Ook zijn de bestuurlijke afspraken over het inrichtingsplan Schil Naardermeer verwerkt.

Vervolg

Het Natura 2000-beheerplan ligt van 21 september tot en met 1 november 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen bij de rechtbank Noord-Holland beroep indienen tegen onderdelen van het vastgestelde beheerplan. Beroep is alleen mogelijk tegen in het beheerplan omschreven activiteiten, die daardoor vergunningvrij (gebiedsbescherming) of ontheffingvrij (soortenbescherming) worden verklaard.

Natura 2000

Bekijk onze website voor meer informatie over Natura 2000