Meer subsidie voor agrarisch waterbeheer

(18 september 2020)

Er komt meer subsidie voor agrarisch waterbeheer. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland stellen hiervoor extra geld beschikbaar. Samen met de cofinanciering van de Europese Unie is er voor de periode 2021 en 2025 jaarlijks € 130.000,- meer subsidie.

Agrarisch waterbeheer is een onderdeel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De provincie subsidieert dit via het Stelsel Natuur en Landschap. Het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid zorgt met de agrariërs voor de uitvoering van het agrarisch waterbeheer. 

Extra geld om waterkwaliteit te verbeteren

Door de extra subsidie kunnen agrariërs meer maatregelen nemen die de waterkwaliteit en de biodiversiteit ten goede komt. Esther Rommel, gedeputeerde Natuur: “Het is mooi om te zien dat de waterschappen extra geld beschikbaar stellen om met het collectief het agrarisch waterbeheer uit te breiden. Hiermee laten zij zien vertrouwen te hebben in het beheer door het agrarisch collectief en agrarisch waterbeheer.” 

Meer subsidie

Agrarisch waterbeheer

Het doel van agrarisch waterbeheer is de kwaliteit van het water te verbeteren. En de biodiversiteit in agrarisch gebied te vergroten. Een voorbeeld van agrarisch waterbeheer is het aanleggen van bufferzones naast watergangen. In deze zones krijgen planten en dieren meer kansen. Daarnaast zorgt de buffer ervoor dat meststoffen niet in het oppervlaktewater terechtkomen. 

Een ander voorbeeld is ecologisch slootschonen. Dit is nodig zodat het water in een sloot kan blijven doorstromen. Bij ecologisch slootschonen blijft een deel van de begroeiing staan en beschadigen de wortels van waterplanten niet. Door een deel van de planten rond een sloot te behouden, hebben dieren een plek om naartoe te vluchten. Plantensoorten kunnen zich vanuit het onaangetaste deel van de sloot weer opnieuw verspreiden. Zij hebben daardoor een grotere overlevingskans. 

Gericht beheer

Tot nu toe is er jaarlijks ruim € 7,5 miljoen beschikbaar voor agrarisch natuur, landschaps- en waterbeheer. Ruim 50 % van dit bedrag is afkomstig van de EU, uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Dit bedrag is bedoeld voor het behouden en vergroten van biodiversiteit in het landelijk gebied. Dit gebeurt onder andere door het leefgebied van weide- en akkervogels met gericht beheer te verbeteren.