Nieuws van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen (2 september 2020)

(04 september 2020)

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft in de vergadering van 2 september 2020 besloten na iedere vergadering de belangrijkste besluiten via een nieuwsbericht naar buiten te brengen. Over de volgende hoofdpunten van de agenda zijn besluiten genomen.

Programma

Aanpak evaluatie Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen

Bij de ondertekening van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen eind 2017 is onder andere afgesproken de integrale benadering van het uitvoeringsplan na twee jaar te evalueren. De stuurgroep wil lering trekken uit de bevindingen en gaat akkoord met het voorgelegde plan van aanpak. Hoofddoel is inzicht te krijgen hoe het programma ervoor staat, zowel inhoudelijk als procesmatig, en vaststellen óf en zo ja, welke aanpassingen nodig zijn. De evaluatie gaat uitgevoerd worden door een evaluator van een extern, onafhankelijk bureau. Bij de evaluatie worden alle bestuurders, projectleiders en uitvoerders betrokken. Ook inwoners krijgen de gelegenheid hun mening te geven. Het onafhankelijke bureau krijgt de opdracht alle bevindingen te vertalen in aanbevelingen voor de stuurgroep. De verwachting is dat de evaluatie, na selectie van het bureau, eind oktober kan starten en begin volgend jaar is afgerond. De stuurgroep spreekt zich daarna uit over de bevindingen. 

stuurgroep vechtplassen

Nieuw communicatieplan: inwoners vanaf begin bij projecten betrekken

De stuurgroep is akkoord gegaan met het Communicatieplan 2020-2022 dat door de samenwerkende partijen is opgesteld. Afgesproken is onder meer de betrokkenheid van inwoners en andere belanghebbenden bij de uitvoering van het gebiedsakkoord te vergroten en inwoners vanaf het begin bij de uitwerking van projecten te betrekken. De afgelopen maanden zijn hier al verschillende voorbeelden van geweest zoals bij de Quick Scan Nieuwe Polderplas en het verkennen van mogelijkheden voor vergroten van het leefgebied van moerasvogels. De stuurgroep spreekt dit nu af als algemene lijn. De werkwijze wordt door de partijen verder uitgewerkt. Verder is onder meer afgesproken dat:

  • er beter uitgelegd gaat worden wat de bedoeling is van het gebiedsakkoord, waarom investeringen in het gebied nodig zijn en wat inwoners en belanghebbenden er aan hebben
  • bestuurders en projectleiders jaarlijks enkele projecten in het plassengebied bezoeken
  • er een herkenbare website komt van de samenwerkende partijen waar altijd actuele informatie over het programma en de projecten is te vinden

Ook het informeren van belangstellenden na iedere stuurgroep-vergadering over de besluiten die genomen zijn, maakt deel uit van het plan om de openheid te bevorderen. 

Halfjaarlijkse rapportage financiering van projecten  

De stuurgroep stelt de halfjaarlijkse voortgangsrapportage vast van de lopende projecten met informatie over de scope, planning en financiële voortgang. Bij projecten waar ten opzichte van het goedgekeurde plan van aanpak afgeweken wordt, is een korte toelichting gegeven. De stuurgroep concludeert dat er op dit moment geen aanvullende acties nodig zijn. 

Projecten

Verkenning aanvullend baggerwerk Vuntus en Stille Plas

De provincie verkent eventueel aanvullend baggerwerk en onderzoekt welke knelpunten, uitdagingen en kansen er zijn in de Vuntus en de Stille Plas. Als een randvoorwaarde geldt dat er draagvlak voor de ingrepen is. De stuurgroep stemt in met het vervolg van de verkenning van verschillende scenario’s, met als doel: het verbeteren van de waterkwaliteit, het bevorderen van de bevaarbaarheid en recreatie, het verbeteren van de uitstraling van het depot van Natuurmonumenten, het uitbreiden van het leefgebied voor moerasvogels en het verminderen van de woekerende waterplanten cabomba en vederkruid. 

Baggeraanpak: proces ontvangen vragen en reacties

In de omgeving Weersloot is rondom de voorkeurslocatie van het baggerdepot aan de Rading discussie ontstaan. De stuurgroep stemt in met de aanpak dat het projectteam de komende maanden verdere gesprekken voert en vragen beantwoordt (eveneens via de website). Ook ontvangen omwonenden opnieuw een brief als vervolg op de brief van 20  juli. Alternatieve depotlocaties blijven in beeld. Omgevingsmanager Joris van Liebergen verzamelt alle vragen, zorgen en aandachtspunten waar nog geen antwoord op te geven valt voor het vervolgproces. Daarbij worden afwegingen gemaakt over welke locatie het meest geschikt is. Hiervoor vinden er in de komende maanden nog verschillende onderzoeken plaats. Naar verwachting zijn resultaten aan het begin van 2021 beschikbaar. Het projectteam maakt deze dan bekend. Afhankelijk van de onderzoeksuitkomsten werkt het projectteam de plannen samen met partners en de omgeving verder uit. 

Plan van aanpak NNN-realisatie Vuntus

De stuurgroep geeft opdracht voor een verkenning voor een integraal plan voor het Vuntus-gebied en vraagt nadrukkelijk aandacht voor recreatiemogelijkheden. De focus ligt verder op de opgaven voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN), het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren van een wandelverbinding van de Oud-Loosdrechtsedijk naar de Kromme Rade. Dit is één van de ontbrekende schakels in het wandelroutenetwerk. Daarnaast wordt er rekening gehouden met raakvlakken in verband met een eventuele faunapassage onder de Loosdrechtsedijk tussen Vuntus en de Ster van Loosdrecht, eventuele kansen voor verbeteren van de leefomgeving voor moerasvogels en de resultaten van de verkenning baggeren Vuntusplas (3e fase). 
Het grootste deel van het Vuntusgebied (200 hectare) is al ingericht als NNN-gebied. Eigenaren van de resterende 40 hectare worden uitgenodigd voor gesprekken met de projectleider. De verkenning loopt tot de zomer van 2021. De projectleider verwacht in de 2e helft van 2022 een inrichtingsplan te kunnen aanbieden aan de stuurgroep voor besluitvorming.

Waterrecreatie in ’s-Graveland / Kortenhoef

Eén van de doelstellingen van het Gebiedsakkoord is het bevorderen van ‘vrijetijdslandschap’, waaronder extra mogelijkheden voor waterrecreatie in ’s-Graveland/Kortenhoef. Een eerdere verkenning focuste op het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart. Dit leidde in 2019 tot weerstand bij inwoners. Daarop zijn gedeputeerde Cees Loggen en wethouder Jan Jaap de Kloet van Wijdemeren in gesprek gegaan met Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandsevaart. De stichting deed daarbij een suggestie voor een alternatief. De stuurgroep heeft de scope van het project nu uitgebreid en middelen beschikbaar gesteld voor een doorstart. Het projectteam zal samen met de stichting, inwoners, ondernemers, waterschap, provincie, Natuurmonumenten en andere geïnteresseerden, alternatieven in beeld brengen. Dit gebeurt onder leiding van Irene Quakkelaar. De verwachting is dat in de loop van 2021 de resultaten aan de stuurgroep worden voorgelegd. 

Mededelingen

  • De Voortgangsrapportage Oostelijke Vechtplassen 2019 is hier in te zien
  • De stuurgroep heeft gesproken over de relatie tussen de Provinciale Omgevingsverordening en het gebiedsakkoord. Provincie en gemeente Wijdemeren blijven hierover in gesprek
  • Programmamanager Ronald Louwman is gevraagd voor een andere opgave van de provincie. Er wordt gezocht naar een opvolger. Tot die tijd blijft hij zijn rol vervullen. 
  • Afgesproken is in de volgende stuurgroep de stikstofaanpak te agenderen en de evaluatie van de deelname van de Bewonersfederatie aan het programma. 

Meer informatie

  • Heeft u vragen over één van deze onderwerpen, stuur dan een e-mail naar secretariaat_ovp@noord-holland.nl. U wordt dan in contact gebracht met de betreffende projectleider
  • U kunt bij het secretariaat ook terecht als u de vastgestelde notulen van de vorige vergadering(en) wilt ontvangen

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.