Plannen vernatten Naardermeer ter inzage

(24 september 2020)

Om de verdroging van het Naardermeer en omliggende gebieden te stoppen en de natuur te herstellen, gaat het waterpeil in de zogenaamde ‘schil’ rond dit gebied omhoog. 1 van de stappen om dat te bereiken is het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit gebeurt met het Provinciaal Inpassingsplan Schil Naardermeer, dat vanaf 5 oktober ter inzage ligt.

Bloemen en planten in het Naardermeer
Foto: Geurt Besselink, Natuurmonumenten.

Het Naardermeer is het oudste natuurgebied van Nederland, met Natuurmonumenten als eigenaar. Samen met onder andere hen en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, werkt de provincie al sinds 1993 aan een herstelplan om de natuur in het gebied te beschermen en te ontwikkelen.

Onder druk van een aantal factoren, waaronder de toenemende droogte, verdwijnt of verslechtert het leefgebied van belangrijke plant- en diersoorten. De grote karekiet bijvoorbeeld, ooit een veel geziene gast, broedt hierdoor niet meer in het beschermde natuurgebied.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Dat vernatting van het Naardermeer tot succes leidt, blijkt uit de terugkeer van de otter naar dit prachtige Natura 2000-gebied. We willen nu doorpakken met een robuuste schil van natuur rondom het Naardermeer. Daardoor blijft dit oeroude gebied ook voor de toekomst bestendig.”

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De provincie wil nog de laatste 17 hectare grond aankopen om het plan te laten slagen. Gesprekken met de grondeigenaren, op basis van volledige schadeloosstelling, lopen inmiddels. Het gaat om agrarische gronden die met dit inpassingsplan de bestemming ‘natuur’ krijgen. Met de eigenaren wordt gesproken over alternatieve locaties en de financiële vergoeding. Zij kunnen ook kiezen om, met subsidie, zelf natuur te maken op hun grond.

Watergebiedsplan

Tegelijkertijd met het inrichtingsplan, ligt het watergebiedsplan van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ter inzage. Voor het verhogen van het waterpeil is namelijk een nieuw peilbesluit nodig. In het watergebiedsplan wordt beschreven waar en hoe de waterpeilen in het gebied worden gewijzigd.

Sander Mager, bestuurder waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “Een aanpassing van het waterpeil is nodig om schoon water langer vast te houden en de biodiversiteit te laten toenemen. Op deze manier zetten we weer een belangrijke stap in het verbeteren van deze natuurparel midden in de Randstad. Zodat ook de komende generaties volop kunnen genieten van dit bijzondere gebied.”

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het ontwerp-watergebiedsplan en/of het ontwerp-PIP via de website van de provincie. Er is gekozen voor één loket voor beide plannen, zodat reageren eenvoudiger is. Dat kan vanaf 5 oktober tot 16 november 2020. Klik hier voor nadere informatie.

Op dinsdag 27 oktober organiseren de partners informatiespreekuren over de plannen. Vanwege de coronamaatregelen is op dit moment nog niet bekend waar en hoe deze zullen plaatsvinden. Vanaf 12 oktober staat hierover meer informatie op de website.

Vervolg

Na de inspraakperiode stellen de besturen van de provincie en het waterschap de definitieve plannen vast. Daarna is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. De uiteindelijke inrichting van de deelgebieden van de Schil vindt in de komende jaren in fasen plaats. Als alles meezit gaat in het najaar van 2022 de eerste schop de grond in en is het project drie jaar later afgerond.

Lees de brochure Een natte Schil voor een robuuster Naardermeer (pdf, 1 MB) voor de samenvatting van het project ‘Inrichting Schil Naardermeer’.

Bekijk de animatie over de inrichting van de Schil Naardermeer (YouTube).