Slot werkatelier invulling Nieuwe Polderplas

(24 september 2020)

“Ik had veel uit te leggen”, vertelt projectleider Henk Otten. Hij verwelkomde op maandag 31 augustus 20 deelnemers in de Vrijbuiter in Loosdrecht voor het laatste werkatelier ‘Quick scan invulling van de Nieuwe Polderplas’. Na een pittige start en uiteenlopende reacties, ontstond er aan het eind van de avond consensus. “Dat was de winst van de avond.”

De plas langs de Bloklaan in Loosdrecht die vorig jaar is aangekocht door provincie Noord-Holland biedt kansen voor natuurontwikkeling, recreatie en het bevorderen van de waterkwaliteit. Belangstellenden konden zich in december aanmelden om mee te denken over de kansen voor een invulling van dit gebied tijdens werkateliers. 

Alle belangen in beeld brengen

Bij een eerder werkatelier op 12 maart waren een behoorlijk aantal genodigden niet aanwezig, waardoor de belangen van recreatieondernemers amper aan de orde kwamen. Dit was reden om een extra atelier in te lassen om ook die belangen en ideeën in beeld te krijgen. Dit atelier vond op 29 juni plaats. Afgesproken is toen nog een slotatelier te organiseren voor alle betrokkenen en alle inbreng te bespreken.

Slotatelier

Otten: “Bij dit laatste atelier waren gelukkig alle belangen evenredig vertegenwoordigd. We hebben alles kunnen bespreken aan de hand van modellen die landschapsarchitect Tom Bullens na ieder atelier maakte. Per model kon iedereen positieve punten, verbeterpunten en suggesties inbrengen. Modellen met wat meer aandacht voor recreatie werden door Waternet, omwonenden en natuurbeschermers met reserve bekeken. De varianten met een extensieve inrichting met vooral landschappelijke recreatie en natuurwaarden, zijn door recreatieondernemers aangevuld. Bij sommige deelnemers leeft het gevoel dat de natuurontwikkeling, openheid en rust te weinig tot haar recht komt, bij anderen leeft de wens dat de Nieuwe Polderplas juist een poortfunctie moet hebben met ontspanningsmogelijkheden voor het hele gezin. Aan het eind van de avond bereikten we consensus over een basismix van natuurdoelen, bescherming van omwonenden en recreatieve voorzieningen voor bezoekers van de Loosdrechtse Plassen.” 

Nieuwe Polderplas

Beschikbare bagger

Tijdens de avond kwam ook de vraag of er voldoende bagger beschikbaar komt voor de aanleg van natuur in de Nieuwe Polderplas en in welke periode dat zou zijn. Otten: “Hier hebben we nu nog geen concreet en overtuigend antwoord op, maar mijn collega projectleiders van het gebiedsakkoord weten dat het benutten van bagger die beschikbaar komt één van de uitgangspunten is. Deze vraag zal dan ook in een latere fase nog beantwoord worden door collega’s.”  

Vervolg

De werkateliers zijn nu afgerond. Projectleider Henk Otten en landschapsarchitect Tom Bullens werken alle inbreng de komende tijd uit en sturen het resultaat per e-mail naar de leden van de werkateliers. Ook treffen zij voorbereidingen voor een advies aan de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen over een vervolgtraject. Dit vervolgtraject zal, wanneer daartoe wordt besloten, bestaan uit onderzoek naar de haalbaarheid van enkele modellen op het gebied van financiën, wet- en regelgeving, procedures en blijvend draagvlak. De stuurgroep komt begin december weer bijeen en wordt dan geïnformeerd over de uitkomsten van de werkateliers. 
 

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.