Provinciale Staten stellen Inpassingsplan nieuwe duurzame Cruquiusbrug (N201) vast

(21 april 2021)

Op maandag 12 april 2021 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van Beantwoording voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug N201 in Heemstede vastgesteld.

De brug in de N201 tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede is aan vervanging toe. De provincie grijpt de gelegenheid aan om bij de bouw haar duurzaamheidsambities te verwezenlijken. De nieuwe brug wordt in 2022 geheel energieneutraal en circulair gebouwd.

De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Aan de westelijke brug richting Hoofddorp vindt groot onderhoud plaats. Met de aanpassingen aan de brug wordt de doorstroming van het wegverkeer op de N201 verbeterd.

Cruquiusbrug

Ontwerp PIP

Het ontwerp-PIP heeft vanaf 4 september 2020 voor 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging is er wekelijks een telefonisch spreekuur georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden. In totaal zijn er 11 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van beantwoording. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het ontwerp op enkele punten aangepast. Zo hoeft er minder grond aangekocht te worden, omdat er geen watergang meer verplaatst hoeft te worden en ligt er een voorstel voor het gebruik van een extra vaarpassage om de veiligheid voor het vaarverkeer te verbeteren. Ook wordt in de toelichting uitgelegd dat er minder bomen gekapt hoeven te worden.

PIP inzien

Dit aangepaste PIP Cruquiusbrug ligt vanaf maandag 3 mei 6 weken ter inzage via de provinciale website, via www.ruimtelijkeplannen.nl en in de gemeentehuizen van Heemstede en Haarlemmermeer.

Verdere procedure

In de periode van maandag 3 mei 2021 tot maandag 14 juni 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist als enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan eenieder beroep instellen.

Duurzaamheid

De provincie Noord-Holland heeft hoge ambities voor de nieuwe Cruquiusbrug. De nieuwe brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Een energie neutrale brug is zelfvoorzienend en wekt evenveel energie op als dat de brug verbruikt. Door de brug circulair te bouwen wordt bovendien efficiënt en slim omgegaan met grondstoffen en materialen en tegelijkertijd kan de provincie zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Ook wordt de nieuwe brug zo ontworpen en gebouwd dat brugonderdelen worden gestandaardiseerd zodat ze in de toekomst herbruikbaar zijn voor andere bruggen (filmpje). De Cruquiusbrug vormt een goed voorbeeld hoe, door de inzet van innovatieve technologie, een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Meer informatie PIP

Raadpleeg de website www.cruquiusbrug.nl voor de meest actuele stand van zaken én achtergrondinformatie over de PIP-procedure. Met vragen over de procedure of werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Uitgelicht