Tijdelijke brug bij Lassiestraat zorgt voor oversteek tijdens werkzaamheden aan Zaanbrug

(07 april 2021)

In de zomer van 2022 start de provincie in nauwe samenwerking met de gemeenten Zaanstad en Wormerland met de vervanging van de huidige Zaanbrug.

Om het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de Zaanbrug een goede oversteek over de Zaan te bieden, komt er een tijdelijke brug. Deze brug komt tussen Lassiestraat en de Zaanweg ter hoogte van de winkel Stelling Wonen. De brug wordt naar verwachting vanaf maart volgend jaar geplaatst en het verkeer kan de brug tegen de zomer van 2022 in gebruik nemen. 

Locatie Tijdelijke brug
(Locatie tijdelijke brug)

De tijdelijke brug wordt ongeveer 1,5 jaar gebruikt als verbindingsroute. In die tijd wordt de huidige Zaanbrug vervangen omdat de brug aan het einde van zijn levensduur is. Het vervangen van de brug biedt direct een aantal voordelen voor zowel de scheepvaart als voor het wegverkeer. Zo krijgt de nieuwe Zaanbrug een ruimere doorvaarthoogte waardoor de brug minder vaak en minder lang open hoeft. Daarnaast vindt er een verruiming plaats van de doorvaartbreedte. De nieuwe brug biedt ook meer ruimte voor fietsers en voetgangers, wat de veiligheid voor deze groep verkeersdeelnemers vergroot. De nieuwe Zaanbrug kan naar verwachting in het najaar van 2023 in gebruik worden genomen. 

Zaanbrug impressie
(Impressie van de toekomstige Zaanbrug)

De komende periode wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering. Zo moeten de benodigde vergunningen aan worden gevraagd, de inkoopprocessen worden georganiseerd en wordt er gewerkt aan de technische uitwerking van het ontwerp van zowel de tijdelijke brug als de nieuwe Zaanbrug. 

Stikstof zet streep door omleidingsroute

In de oorspronkelijke plannen kwam er een brug voor langzaam verkeer in de buurt van de huidige Zaanbrug en werd het gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Ned Benedictweg. Door de uitspraak van de Raad van State in 2019 over het Programma Aanpak Stikstof leidde de omleidingsroute tot te veel stikstofuitstoot in omliggende natuurgebieden waardoor het project geen vergunning zou kunnen krijgen. De provincie is samen met de gemeenten Zaanstad en Wormerland gaan zoeken naar passende alternatieven. Om de stikstofuitstoot te beperken, is ervoor gekozen om de verkeerstromen zo veel als mogelijk gelijk te houden met de huidige brug.

Meest optimale locatie

Het bepalen van de locatie voor de tijdelijke autobrug was geen gemakkelijke opgave. Om de meest optimale locatie voor een tijdelijke brug mogelijk te maken, is er gekeken naar onder andere de verkeersveiligheid, doorstroming van vaar- en wegverkeerligging van kabels en leiding, stikstof, en geluid en luchtkwaliteit. Ook speelt het belang van direct omwonenden en ondernemers mee. Daarom zijn de wensen bij hen opgehaald om de brug zo goed als mogelijk in te passen. 

Keuze locatie tijdelijke brug

6 mogelijke locaties voor het omleiden van het autoverkeer zijn op basis van deze gegevens onderzocht. Provincie en gemeenten hebben zich ingespannen om een korte route voor tenminste voetgangers en fietsers tussen de kernen van Wormer en Wormerveer te garanderen. Daarnaast heeft de gekozen locatie ter hoogte van de Lassiestraat de minste gevolgen voor de stikstofuitstoot op de omliggende natuurgebieden en blijven de gevolgen voor de verkeersdoorstroming beperkt. Ook is rekening gehouden met de bedrijfsvoering van ondernemers rondom de Zaanbrug en met de scheepvaart. Doordat de tijdelijke brug op de gekozen locatie haaks op de vaargeul komt te liggen, is deze variant ook voor de scheepvaart de beste oplossing. 

Passen en meten

De provincie en gemeenten Zaanstad en Wormerland zijn blij dat er een locatie is gevonden binnen de beperkte ruimte die er is op de Zaanweg. De brug is bedoeld voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Ook het openbaar vervoer en nood-en hulpdiensten kunnen over deze tijdelijke brug rijden. De brug is, net als in de huidige situatie, niet toegankelijk voor vrachtwagens. Daarnaast kan de tijdelijke brug open zodat de scheepvaart kan passeren.

‘Knip’ in Zaanweg 

Om het verkeer in de tijdelijke situatie goed af te wikkelen, zijn verkeersaanpassingen nodig. Zo komt er ter hoogte van het kruispunt met de tijdelijke brug een ‘knip’ in de Zaanweg. Gemotoriseerd verkeer vanaf de Dubbelebuurt kan ter hoogte van het kruispunt met de tijdelijke brug niet langer rechtdoor rijden richting het centrum van Wormerveer. 

Alternatieve routes zijn via de Wandelweg of via de tijdelijke brug en rotonde Unieplein. Vanuit de richting Wormer kan het verkeer vanaf de kruising van de tijdelijke brug en de Zaanweg zowel rechts- als linksaf. De knip is nodig om ruimte te maken voor laden en lossen bij ondernemers aan de Zaanweg. De extra plekken kunnen ‘s avonds worden gebruikt als parkeerplaatsen. Bovendien zorgt de knip voor een snellere afwikkeling van met name het langzame verkeer. 

‘Vaart in de Zaan!’

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van provinciaal programma ‘Vaart in de Zaan!’. Met dit programma wil de provincie Noord-Holland de bevaarbaarheid van de Zaan verbeteren, zodat bedrijven het vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden. Omdat de Zaanbrug een belangrijke schakel in dit programma vormt, voert de provincie het project uit. De gemeenten Wormerland en Zaanstad zijn eigenaar van de Zaanbrug en zijn in die rol nauw bij het project betrokken. 

Informatiebijeenkomst

De provincie organiseert op 22 april 2021 vanaf 19.30 uur een algemene online informatieavond. Daarin licht zij de keuze toe voor de tijdelijke brug, de bouw van de nieuwe brug en de gevolgen voor de omgeving en het verkeer. Geïnteresseerden kunnen zich tot 19 april aanmelden via dit aanmeldformulier.