Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 13 december 2021

(15 december 2021)

Provinciale Staten stelden unaniem het beleidskader cultuur en erfgoed voor 2022 vast. Ook namen zij de Europastrategie 2022-2030 en het voorstel over de legestarieven voor 2022 aan.

De laatste Provinciale Statenvergadering van 2021 was een hybride vergadering waarbij de Statenleden deels fysiek aanwezig waren en deels online deelnamen. Toch waren de debatten levendig met veel interactie. Na afloop wenste commissaris van de Koning Arthur van Dijk iedereen fijne feestdagen en complimenteerde hij Provinciale Staten (PS) met een voorbeeldige vergadering. De publieke tribune was gesloten vanwege de coronamaatregelen maar de vergadering was online te volgen. De vergadering is terug te zien via de website Stateninformatie

Bezwaar over PS-besluit Regionale Energiestrategieën niet referendabel

Op 5 juli besloten PS dat het besluit over de vaststelling van de Regionale Energiestrategieën niet referendabel is. Tegen dit besluit diende de Stichting Noord-Holland Referendum een bezwaarschrift in bij de Hoor- en Adviescommissie. PS stemden in met de uitspraak van deze commissie dat dit PS-besluit in stand kan blijven, met 41 stemmen voor en 13 tegen. CDA, de CU, D66, GL, LNH (Liberaal Noord-Holland), PvdD, PvdA, SP en VVD stemden voor. Tegen stemden: 50PLUS/PvdO, DENK, FvD, fractie Baljeu, JA21 en PVV. Tijdens een debat met diverse interrupties spraken PS onder meer over het argument van spoedeisendheid bij het besluit, een evaluatie van de referendumverordening, burgerparticipatie en draagvlak voor de Regionale Energiestrategieën.

Europastrategie

PS stelden de Europastrategie voor 2022-2030 vast, met de prioriteiten van de Europese activiteiten van de provincie. PS namen de strategie aan met 36 stemmen voor en 18 tegen. Het CDA, de CU, D66, DENK en GL, LNH, PvdA en de VVD stemden voor. 50PLUS/PvdO, FvD, fractie Baljeu, JA21, PVV, PvdD en de SP stemden tegen. PS spraken hierbij onder andere over de inzet op groene waterstof, stikstof en biodiversiteit. Verder over: afzien van de lobby voor datacenters, duurzame landbouw, het belang van verdienmodellen voor ondernemers en samenwerking met andere provincies. Gedeputeerde Ilse Zaal ging in op de vragen van PS en adviseerde over de ingediende amendementen en moties. Daarbij lichtte zij toe dat “Bij de Europastrategie is gekozen voor een balans tussen economie, duurzaamheid, gezondheid en klimaat”.

Met een zeer ruime meerderheid namen PS een amendement aan van PvdD, SP, DENK over een tussentijdse evaluatie van de Europastrategie in 2026. Ook stemden PS in met een amendement van de CU en het CDA over de inzet voor betere verdienmodellen voor agrariërs die bijdragen aan vergroening en maatschappelijke opgaven. PS namen verder met een ruime meerderheid de motie ‘PS dichter bij Europa’ aan over het informeren en betrekken van PS bij besluitvorming.

Beleidskader cultuur & erfgoed

PS stelden het beleidskader cultuur & erfgoed voor 2022 vast. Dit voorstel voor het nieuwe beleid voor erfgoed en cultuur werd met algemene stemmen aangenomen. PS spraken hierbij over de koppeling van cultuur en natuur, samenwerking met scholen en het belang van bibliotheken tijdens de pandemie. Verder over het behoud van fossiele infrastructuur als erfgoed, de instelling van een ‘Erfgoedhuis’, cultuurarmoede, de positie van vrijwilligers, erfgoed in cultuureducatie en de toegankelijkheid van cultuuronderwijs. Gedeputeerde Zita Pels wees op de gevolgen van de pandemie voor de cultuursector en op het Noodfond en het Herstelfond om deze sector te steunen. Ze ging uitgebreid in op de vragen, moties en amendementen van PS. 

Statenlid Hollebeek en gedeputeerde Pels spreken over cultuur- erfgoedbeleid bij PS van 13 december 2021
Statenlid Hollebeek en gedeputeerde Pels spreken over cultuur- erfgoedbeleid bij PS van 13 december 2021

PS namen een motie aan van PvdD, SP, D66, GL, JA21 en DENK over het opstellen van een informatief en inspirerend overzicht van succesvolle her- en bijbestemmingsprojecten in Noord-Holland. Ook namen PS een motie aan van GL, CDA, PvdA, PvdD, D66, CU, SP en VVD over een verkenning naar de inbreng van de makers bij cultuurbeleid.

Legesverordening 2022

Met een zeer ruime meerderheid namen PS de Legesverordening 2022 aan. Statenleden van 50PLUS/PvdO, fractie Baljeu en FvD stemden tegen. FvD was verdeeld. Het amendement ‘Legesverordening stikstofvergunningen kostendekkend’ van PvdD en GL werd aangenomen.

Schiphol en stikstofmaatregelen

In antwoord op vragen over hoe de provincie zal worden betrokken bij maatregelen en ruimtelijke ingrepen rondom Schiphol vanwege de regels over stikstof en geluid, vertelde gedeputeerde Jeroen Olthof dat er nog geen maatregelen bekend zijn, dat hierover bij het Rijk besluitvorming zal plaatsvinden en dat is afgesproken dat de provincie daar vroegtijdig iets van kan vinden.

TATA-Steel

PS spraken ook over het terugdringen van vervuiling door TATA-Steel en de wens en de mogelijkheden om Kooksfabriek 2 en hoogoven 6 eerder te sluiten. PS spraken hierbij over het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen, financiële steun aan TATA, het verdienvermogen van TATA om schoner te worden, de balans tussen gezondheid en economie en de vraag of de Omgevingsdienst haar werk optimaal kan uitvoeren. Gedeputeerde Olthof benadrukte dat vergunningen worden aangescherpt: “We kijken elke keer welke instrumenten en mogelijkheden er zijn om stappen te zetten om te kijken hoe het beter en gezonder kan.” Hij lichtte toe dat de gezondheid hoog op de agenda staat, dat er onderzoek is gedaan, dat maatregelen al naar voren gehaald worden en dat de provincie aan het Rijk heeft gevraagd de vergunningen beter en scherper te kunnen maken. Ook vertelde Olthof dat hij in gesprek is met de Omgevingsdienst en daarop terugkomt.

Andere moties

PS spraken verder over het vrijmaken van middelen voor het 'masterplan wonen'. Ook spraken PS over het behouden van de vuurtoren de Lange Jaap in Den Helder. Gedeputeerde Pels adviseerde hierbij eerst te kijken wat er uit het onderzoek van Rijkswaterstaat komt waarbij wordt gekeken naar voorstellen uit de regio. Verder spraken PS over het beleid voor regionale luchthavens. Daarbij adviseerde Olthof de nieuwe luchtvaartnota af te wachten. Twee moties ‘Vreemd aan de orde van de dag’ (niet vooraf geagendeerd) werden bij de stemming met ruime meerderheid verworpen.

Online stemmen, terugkijken en meer informatie

PS stemden ’s avonds online over de ingediende voorstellen, amendementen en moties. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt online stemmen mogelijk. Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via de website Stateninformatie. Bij 'PS besluitvorming' zijn ook de overzichten van de wijze waarop de Statenleden stemden te vinden. Door te klikken op het pijltje in het blauwe vakje, bij het betreffende agendapunt, wordt dit overzicht zichtbaar. Meer informatie is te vinden in de agenda van de vergadering van 13 december.
 

Uitgelicht