Eerste resultaten in Waterlandtak-West: vos, otter en bever gesignaleerd

(06 december 2021)

In het natuurgebied Waterlandtak-West in Muiden zijn de eerste natuursuccessen te melden. Een vos, otter en bever zijn al gesignaleerd.

Ook zijn meerdere soorten watervogels en moerasvogels als purperreiger, lepelaar en waterral gezien. Dat blijkt uit de eerste monitoringsresultaten van de pilot van provincie Noord-Holland en Staatbosbeheer. Hiermee wordt onderzocht of met natuurlijke begrazing de natuurdoelen kunnen worden behaald: het verbeteren van de natuurverbinding en het vergroten van de biodiversiteit. 

Eerste resultaten in Waterlandtak-West: vos, otter en bever gesignaleerd

Sinds september staan er ook 2 camera’s in de tunnels die inzicht geven in welke soorten zich via de door de provincie aangelegde natuurverbindingen verplaatsen. Regelmatig passeert de vos deze tunnel. 

Waterbuffels beheren de natuur 

Sinds het voorjaar van 2021 leven 8 volwassen waterbuffels met inmiddels 3 kalfjes in het nieuwe natuurgebied Waterlandtak-West, aangelegd door de provincie Noord-Holland. De waterbuffels 'beheren' daar de natuur. Ze grazen ongewenste snelle begroeiing (zoals grauwe wilgen en riet) kort, zodat de natuurverbinding met omliggende natuur in stand blijft en bijzondere planten en dieren de ruimte krijgen. Afgelopen zomer wist de eerste bever het gebied al te vinden. 

Beknabbelde begroeiing

Waterbuffels houden van ruw voedsel en zoals gehoopt – en verwacht – hebben ze hun zinnen gezet op de woekerende grauwe wilgen. De monitoring laat zien dat aan een groot deel is geknabbeld: slechts 17% van de bomen hebben géén sporen van vraat. Bij een groot deel van de bomen (40%) is van bijna alle takken gegeten. Er zijn nog geen bomen verdwenen door toedoen van de buffels. Een bever is daar wel in geslaagd, er is één omgeknaagde boom gevonden. 

Uit het onderzoek blijkt dat de waterbuffels ‘hun werk’ doen. Op meer dan 60% van de bezochte punten waren sporen van vraat, vertrapping of uitwerpselen te zien. Op riet worden in meer dan de helft van de gevallen (55%) vraatsporen van waterbuffels aangetroffen. Het meeste populaire voedsel is op dit moment rietgras: 80-90% met vraat. Wel is er nog steeds veel dichte begroeiing. Aan die gebieden kunnen de waterbuffels zich deze winter tegoed doen. 

Moeraskartelblad, poelruit en rietorchis

Het natuurdoel voor Waterlandtak-West is waterrijk moerasland. Waterrijk, zodat er ‘natte verbindingen’ mogelijk zijn met omringende waterrijke gebieden. Met de monitoring is nu in kaart gebracht welke voor bij dit natuurtype behorende plantensoorten er inmiddels groeien. Gezocht is onder andere naar moeraskartelblad, poelruit en rietorchis. Op veel plekken bleek het gebied nog onbegaanbaar en dichtgegroeid. Daar werden dan ook nog geen van deze soorten verwacht. Wel is op een aantal plekken al moerasmelkdistel gevonden. Opvallende andere soorten zijn verder dubbelkelk en hokjespeul. Dit betekent dat er in de eerste 6 maanden al positieve ontwikkelingen te zien zijn, maar dat het gewenste natuurdoel nog niet bereikt is.

Natuurontwikkeling Diemerscheg

Provincie Noord-Holland versterkt de natuur in de Diemerscheg en wil samen met Staatsbosbeheer ervaring opdoen met beheer door waterbuffels in het project Waterlandtak-West. Het waterrijke gebied is ontstaan na het verplaatsen van de A1 tussen Diemen en Muiderberg en de provincie ontwikkelt het nu tot een moerasgebied voor onder andere de otter en ringslang. Ook is het een belangrijk broed-, pleister- en voedselgebied voor water- en moerasvogels. Kijk voor informatie op www.noord-holland.nl/Diemerscheg.

Uitgelicht