Succesvolle bescherming rietkragen krijgt vervolg

(23 december 2021)

De komende 3 jaar worden de rasters rondom rietkragen waar nodig vervangen, verplaatst of aangevuld.

De rasters beschermen het riet tegen ganzenvraat. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De provincie Noord-Holland voert dit onderhoud uit, samen met Waternet, Natuurmonumenten en het Plassenschap. Mochten de rasters na 3 jaar niet meer nodig zijn, dan worden ze weggehaald.

De afgelopen jaren zijn (nood)maatregelen getroffen om de leefomgeving voor de grote karekiet te verbeteren. Zo is er een kleine 10 kilometer aan netten en rasters rondom rietkragen gezet waar de grote karekiet in kan broeden. Hiermee werd het riet beschermd tegen de overmatig aanwezige ganzen die dit riet opaten. Door de verschillende maatregelen is de populatie grote karekieten gestabiliseerd. Om te voorkomen dat het aantal weer daalt, blijven de rasters de komende 3 jaar staan.

Succesvolle bescherming rietkragen krijgt vervolg

Inspectie en onderhoud

De provincie laat de rietgroei en de rasters met een drone inspecteren. Zo weet de provincie precies waar het riet is gegroeid en wat de staat van de rasters is. Als het riet goed is gegroeid, wordt het raster verzet, zodat er nog meer riet kan groeien. Als het raster in slechte staat verkeert, wordt het gerepareerd of vervangen. De maatregelen worden voorafgaand aan het broedseizoen uitgevoerd, zodat de moerasvogels niet worden verstoord.

Begin 2025 evaluatie

De komende jaren treft de provincie Noord-Holland samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en het Plassenschap extra maatregelen om het leefgebied van de grote karekiet en andere moerasvogels te verbeteren. In verschillende plassen komen nieuwe rietoevers en rietmoerassen en worden bomen weggehaald om het landschap opener te maken. Ook komt er extra ganzenbeheer. Vanaf januari 2022 voeren professionele ganzenteams dit uit onder coördinatie van de Faunabeheereenheid Noord-Holland (pdf, 3,92 MB) in de Natura 2000-delen van het gebied. Als begin 2025 blijkt dat het riet voldoende is ontwikkeld, dan worden de rasters om de rietkragen verwijderd. 

Van 15 naar 50 paren

De grote karekiet is een bijzondere vogelsoort die het moeilijk heeft in de Oostelijke Vechtplassen. Om het leefgebied voor deze en andere beschermde vogels te beschermen, is dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De samenwerkende partners van de Aanpak Oostelijke Vechtpassen hebben de taak om hun leefgebied in stand te houden en te verbeteren. Doel is om de populatie terug te brengen naar 50 paren. Nu zijn het er ongeveer 15. 

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De bescherming van riet tegen ganzenvraat is één van de projecten van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners werken aan ruim 25 projecten die samen de natuur, de waterkwaliteit en de recreatiesector in dit unieke beschermde natuurgebied verbeteren. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl.
 

Uitgelicht