Abtskolk en De Putten: goed leefgebied voor wintervogels

(04 februari 2021)

In de graslanden van het Natura 2000-gebied Abtskolk en De Putten vinden de dwerggans, kolgans, grauwe gans en smient (wintervogels) rust en voedsel in de wintermaanden. Uit een evaluatie die de provincie liet uitvoeren blijkt dat het gebied van voldoende kwaliteit is voor de vogels.

Het is de taak van Noord-Holland om de omvang en de kwaliteit van het leefgebied van de wintervogels te behouden. Daarom wordt er gekeken naar het aantal vogels in het gebied en de kwaliteit van het gebied waarin zij leven. Al die vogels hebben namelijk een plek nodig waar zij voedsel en rust kunnen vinden. Daarvoor is het gebied Abtskolk en De Putten aangewezen. 

Natura 2000-beheerplan verlengd

De provincie heeft besloten het Natura 2000-beheerplan voor Abtskolk en De Putten met 6 jaar te verlengen. Het huidige plan loopt af in april 2021. Het plan wordt verlengd omdat uit de evaluatie blijkt dat het goed gaat in het gebied. In het beheerplan staat hoe Noord-Holland het gebied beschermt. 

Extra maatregelen

Hoewel het goed gaat, onderneemt de provincie de komende 6 jaar extra acties in het gebied. Er wordt nauwkeuriger in kaart gebracht waar de vogels zich in het gebied bevinden. Daarnaast wordt onderzocht of er in delen van het gebied verstorende activiteiten plaatsvinden die ervoor kunnen zorgen dat de vogels er minder graag komen. Denk bijvoorbeeld aan paragliden. Ten slotte komt er meer aandacht voor handhaving omdat de rust voor de smient erg belangrijk is. 

Dwerggans - foto Eric Menkveld
Dwerggans, foto Eric Menkveld