Gebiedstafel Zuid-Kennemerland van start

(09 februari 2021)

De natuur van Zuid-Kennemerland heeft grote invloed op het wonen, het toerisme en de economie in de provincie. Maar de natuur is ook van groot belang voor onze gezondheid en een buffer bij alle klimaatveranderingen. Om die natuur voor de toekomst veilig te stellen, start dit voorjaar een gebiedstafel voor Zuid-Kennemerland.

De gebiedstafel richt zich op 3 doelen:

  • De hoeveelheid natuur van het Natuurnetwerk Nederland vegroten binnen de al in 1990 aangewezen grenzen met ruim 250 hectare, uiterlijk in 2027.
  • De stikstofdepositie verminderen op de natuurgebieden die hier gevoelig voor zijn.
  • De kwaliteit van bestaande natuurgebieden versterken, met name door herstelmaatregelen in de meest unieke maar stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 

Zo ontstaat een robuust natuurnetwerk dat elders ook ruimte biedt voor maatschappelijke ontwikkelingen als woningbouw en economie. Deze onderwerpen worden besproken aan de ‘gebiedstafel Natuurnetwerk en Stikstof’. Aan de tafel zitten gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, vertegenwoordigers van land- en tuinbouw en ondernemers. 

Dit voorjaar wordt langs 3 sporen gewerkt aan de plannen. Voor het Natuurnetwerk wordt een ecologische visie en een uitvoeringsstrategie gemaakt. Zo wordt duidelijk hoe die afgesproken natuur te vergroten. Inhoudelijke voorstellen worden besproken met direct belanghebbenden zoals omwonenden, grondeigenaren en pachters. Belangstellenden worden geïnformeerd en kunnen tips en advies meegeven. Informatie over de voortgang is terug te vinden op de pagina over Zuid-Kennemerland. Aan de stikstoftafel wordt met verschillende sectoren in het gebied gekeken hoe elke sector zijn deel kan gaan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot. Met terreinbeherende organisaties en andere belanghebbenden wordt tenslotte gekeken welke herstelmaatregelen nodig zijn om het Natura 2000-gebied gezond te maken. De planning is het gebiedsproces uiterlijk in 2027 af te ronden.