Provincie komt met voorstel opvolger subsidie Agrarisch Natuurbeheer

(12 februari 2021)

De provincie presenteert in de loop van dit jaar een nieuwe regeling voor Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer. Dit wordt de opvolger van de subsidie voor agrarisch natuurbeheer waar boeren in het Natuurnetwerk Nederland nog tot eind 2022 gebruik van kunnen maken. De provincie hoopt hiermee boeren en het Natuurnetwerk een toekomst te geven.

De subsidie Agrarische Natuur- en landschapsbeheer (ANLb) vergoedt boeren voor de extra inzet voor natuur en biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan een aangepast maaischema om de nesten van weidevogels te ontzien. De subsidie vergoedt een deel van de gederfde inkomsten, maar stopt eind 2022 voor bedrijven binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Met een pilot in de Mijzenpolder, Eilandspolder-West en Wormer- en Jisperveld kijken landbouw, natuurorganisaties en provincie sinds 2019 naar een oplossing die de landbouw en de natuur in het Natuurnetwerk versterken. 

Bereikte resultaten

De pilots in deze gebieden hebben inzichten gegeven en resultaten opgeleverd. LTO, agrarische collectieven, terreinbeherende organisaties en provincie hebben verschillende instrumenten benoemd om het NNN te realiseren. Er worden gesprekken gevoerd met zo’n 25 boeren in de Mijzenpolder, Eilandpolder-West en Wormer- en Jisperveld. En er lopen onderzoeken naar vraagstukken waar natuurwaarden en boerenpraktijk op gespannen voet lijken te staan. Zo wordt gekeken wanneer beweiding met schapen wel en niet schadelijk is voor de natuur. En welke soorten mest wel en niet toepasbaar zijn in NNN-gebied. Ook zijn de financiële gevolgen voor bedrijven verkend. 

Natuurfoto

Besluiten

De pilot gaat nu over in gebiedsprocessen met een helder uitvoeringstraject en bijbehorende planningen en mijlpalen. De lopende individuele gesprekken worden voortgezet, inclusief bijbehorende bedrijfsdoorrekeningen. Het Regiebureau NNN zorgt dat de gebiedsprocessen op goede wijze worden overgedragen aan het gebiedsprogramma Laag Holland. Zo wordt voldaan aan een breed gevoelde wens om het proces meer sturing en voortgang te geven. 

Gevolg voor boeren

Voor de boeren die bij de pilot betrokken zijn verandert er niet veel. De gesprekken lopen gewoon door. Alle bestaande instrumenten blijven voor de boeren in de pilot beschikbaar, inclusief de subsidie voor inhuur van een adviseur. 

Nieuwe subsidie

De provincie zet de resultaten van de pilot dit voorjaar om naar een concreet voorstel voor een Duurzame ANLb-subsidie, de DANb. Dit wordt een vertaling van de door alle partijen ondertekende ‘Overeenkomst Verkenningsjaar’ uit 2019. De nieuwe subsidie is vanaf 2023 beschikbaar als de opvolger van de agrarische beheersubsidie. ‘Duurzaam’ betekent dat de natuureisen van het NNN zwaarder zijn meegenomen en de afspraak voor langere tijd geldt. Zo komt er voor boeren duidelijkheid voor de komende jaren. 

Breder gebiedsproces

De gebiedsprocessen in de Mijzenpolder, Eilandspolder en Wormer- en Jisperveld vallen vanaf nu onder het programma Laag-Holland. In deze gebieden is naast het NNN ook aandacht voor onder meer de aanpak van stikstof en bodemdaling. Vertegenwoordigers van alle partijen bepalen eerst het eindbeeld voor de gebieden. Vervolgens wordt dit vertaald in een inrichtingsplan met waar mogelijk langjarige beheercontracten met individuele agrariërs. Voor de realisatie van het NNN in en rond Natura 2000-gebieden is vaak ook volledige schadeloosstelling mogelijk. 

Verder overleg nodig

De collectieven hebben aangegeven dat het DANb zoals dat er nu ligt, over het algemeen niet inpasbaar is binnen de agrarische bedrijven binnen het NNN. Zij vinden het in deze vorm moeilijk te verdedigen en gaan nu eerst in gesprek met hun achterban. Ook LTO heeft gemengde gevoelens over het besluit. Zij hadden liever gezien dat de DANb-overeenkomst verder was uitgewerkt voordat deze provinciebreed wordt toegepast. 

De provincie heeft aangegeven graag in gesprek te blijven met de organisatie om de schouders te zetten onder realisatie van het NNN. 
De voortzetting en verbreding van de gebiedsprocessen werd positiever ontvangen. Dit biedt de kans om voor een polder een gezamenlijk eindbeeld te bepalen en in één keer meerdere opgaven in het gebied op te pakken.