Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 5 juli 2021

(06 juli 2021)

Provinciale Staten stelden tijdens hun vergadering van 5 juli de Regionale Energiestrategieën met een grote meerderheid vast en besloten aansluitend dat daarover geen referendum kan plaatsvinden.

Verder stemden Provinciale Staten (PS) in met het voorstel over de wensen en opvattingen van de provincie Noord-Holland over de verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio Amsterdam. PS besloten dat voor de vergunningen voor de opslag van CO2 door Tata Steel onder de zeebodem de provinciale coördinatieregeling wordt toegepast. Ook stelden PS de zienswijze op de begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdiensten unaniem vast. Deze laatste vergadering voorafgaand aan het zomerreces vond online plaats en was het vervolg van de vergadering van 28 juni. 

Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam

PS stemden, met 44 stemmen voor, in met het voorstel over de wensen en opvattingen van de provincie Noord-Holland over de verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Statenleden vroegen onder meer aandacht voor: meer betaalbare woningen, de vestiging van bedrijven, bereikbaarheid, de energietransitie en klimaatmaatregelen. Daarnaast wezen zij op het belang van het democratisch gehalte van de MRA, een anti-speculatiebeding voor woningen, een gezonde leefomgeving en de uitbreiding van het openbaar vervoer. 

Statenleden dienden moties en amendementen in bij het voorstel. Gedeputeerde Cees Loggen adviseerde om moties over ‘wonen’ aan te houden om die met GS te bespreken als het ‘masterplan wonen’ na het zomerreces aan de orde komt. JA21 hield diverse moties aan. Een motie van PvdD, CU, PvdA, SP, 50PLUS, DENK, D66 en GL over leefomgeving en leefbaarheid werd alsnog in stemming gebracht en haalde een meerderheid. Ook namen PS met grote meerderheid een amendement van PvdA, D66, SP, GL aan over de aanlanding van energie van windmolens op zee en een amendement van D66, GL, PvdA, PvdD over woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied en rond ov-knooppunten.

Vergunningenprocedure project Everest bij Tata Steel

PS besloten positief over het voorstel van GS voor het toepassen van de provinciale coördinatieregeling voor de vergunningen voor de opslag van CO2 door Tata Steel onder de zeebodem. Veel fracties drongen aan op onderzoek naar de haalbaarheid van het alternatieve plan van ‘FNV Tata Steel’ voor een waterstofhoogoven bij Tata Steel. Diverse Statenleden benadrukten dat zij een voorkeur hebben voor deze CO2-neutrale wijze van staalproductie omdat CO2-opslag een tijdelijke oplossing is. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof wees op de vereisten van het klimaatakkoord voor CO2-reductie. Olthof lichtte toe dat het de rol van de provincie is om de vergunningen te beoordelen en dat de provincie dat zal doen als het FNV-plan niet haalbaar is. Gedeputeerde Edward Stigter lichtte toe dat dit plan innovatief is, goed is voor de gezondheid en Tata internationaal op de kaart kan zetten. Mocht het FNV-plan echter niet haalbaar zijn, dan heeft CO2 in de bodem zijn voorkeur boven CO2 in de lucht. 

PS namen 2 moties aan: de motie ‘Problemen Tata Steel niet doorschuiven, maar bij de bron aanpakken’ van PvdD en DENK met 48 stemmen voor en een motie over een haalbaarheidsstudie naar het FNV-plan, van PvdA, GL, D66, VVD, SP, CDA en CU. 

Regionale Energiestrategieën

Een grote meerderheid van PS stemde in met de Regionale Energiestrategieën (RES 1.0) voor de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Deze strategieën beschrijven waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden en zijn opgesteld door de provincie, gemeenten, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als onderdeel van het Klimaatakkoord. 

PS namen de tijd voor een uitgebreid debat over de Regionale Energiestrategieën. Daarbij spraken zij onder meer over de gezondheidseffecten, de geluidsnomen en de afstand tot huizen van windmolens. Ze wezen op de klimaatcrisis, de urgentie, het belang van draagvlak en de hoeveelheid te produceren duurzame energie. Ook vroegen zij aandacht voor de status van reservezoekgebieden, windmolens met zwarte wieken zodat vogels ze goed zien, de samenwerking tussen gemeenten en participatie door mensen met minder spaargeld. Verder spraken zij over alternatieven voor wind- en zonne-energie en de toekomstbestendigheid van het stroomnet. PS dienden 30 moties in. Gedeputeerde Edward Stigter ging uitgebreid in op de Regionale Energiestrategieën en de moties. 

PS namen 15 moties aan. Een motie over onderzoek naar de haalbaarheid van binnendijkse plannen van natuurorganisaties voor de Wieringermeerpolder, als alternatief van de zonne-atollen in het IJsselmeer kreeg een ruime meerderheid. De moties over terughoudend zijn bij het IJmeer als zoekgebied en een motie over het niet plannen van windturbines dichtbij volkstuincomplexen, werden unaniem aangenomen.

Geen raadplegend referendum

‘Noord-Holland Referendum’ diende op 21 juni een verzoek in voor het houden van een referendum over de RES 1.0, met voldoende handtekeningen. PS spraken er op 5 juli over of het besluit over de Regionale Energiestrategieën een besluit is waarover een raadgevend referendum kan worden gehouden of niet. Na een lang debat met veel interrupties besloten PS met 30 stemmen voor en 24 tegen dat over dit besluit geen referendum kan worden gehouden.

Over besluiten van PS kan een correctief raadgevend referendum worden gehouden, tenzij sprake is van een uitzondering uit de Referendumverordening van de provincie. Volgens een meerderheid van PS is op het besluit over de RES 1.0 een dergelijke uitzondering van toepassing. GL, VVD, PvdA en D66 betoogden dat met het Rijk is afgesproken dat de Regionale Energiestrategieën 1.0 op 1 juli klaar moeten zijn en dat deze samen met andere partijen zijn opgesteld. Volgens deze coalitiepartijen kan over het besluit geen referendum worden gehouden omdat de RES 1.0 niet kan worden uitgesteld vanwege spoedeisende of dringende provinciale belangen. Oppositiepartijen benadrukten dat een referendum de RES niet in de weg staat. 

Ontwerpbegroting Omgevingsdiensten

Unaniem stelden PS de zienswijze vast op de begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De provincie is opdrachtgever voor de Omgevingsdiensten die aanvragen voor vergunningen behandelen, erop toezien dat alle partijen hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw en de handhaving verzorgen. 

Naar aanleiding van vragen van PvdD over de kwaliteit en de financiële weerbaarheid van de omgevingsdiensten zegde gedeputeerde Olthof toe dit in verschillende overleggen onder de aandacht te zullen brengen. Gedeputeerde Edward Stigter ging in op de vragen over een traineeprogramma bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Voor dit programma is er mogelijk een tweede kans. 

Vragenuur

Tijdens het vragenuur vroeg Statenlid Fabian Zoon van PvdD hoe GS gaan reageren op verzoeken om handhavend op te treden tegen zogenaamde PAS-melders, omdat deze stikstof uitstoten zonder de wettelijk vereiste Wnb-vergunning. Gedeputeerde Esther Rommel antwoordde dat GS daar niet op vooruit kunnen lopen. 

Na het zomerreces 

De eerste vergaderingen na het reces zijn de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid en de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat op 30 augustus. De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering vindt plaats op 13 september. Lars Voskuil keert na het reces niet terug in PS. Hij wordt voorgedragen om benoemd te worden als burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Bergen. Ook Statenlid Bart Vink verlaat PS na het zomerreces. Hij zal zijn werk als volksvertegenwoordiger voortzetten in de gemeenteraad van Amsterdam. 

Provinciale Staten stemmen digitaal 

Tijdens de online vergadering stemden PS digitaal over voorstellen, moties en amendementen. Iedereen die de vergadering volgde via https://noord-holland.stateninformatie.nl kon daar direct de uitslag van de stemmingen zien. 

Terugkijken en meer informatie

Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl/dashboard. Daar vinden zij ook overzichten van de stemmingen terug door te klikken op het ‘pijltje in het blauwe vakje’ bij het betreffende agendapunt. Binnenkort is daar de ondertitelde vergadering terug te zien. Alle hamerstukken, voorstellen, amendementen en moties zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 5 juli 2021.