Provincie helpt bij versterken maatschappelijke netwerken

(14 juli 2021)

De provincie steunt activiteiten die eenzaamheid onder ouderen en jongeren terugdringen.

Het geld kan ook worden ingezet om verenigingen en buurt- en dorpshuizen te ondersteunen die door de coronacrisis onder druk staan omdat het aantal vrijwilligers terugloopt. In totaal is € 7,5 miljoen beschikbaar.

Vanaf begin augustus kunnen gemeenten een subsidie aanvragen voor projecten/activiteiten die bijdragen aan ‘maatschappelijke netwerken en de ontmoeting’ binnen hun gemeente. De gemeenten hebben tijdens het proces van de totstandkoming van de regeling input kunnen geven.

Skater

De gemeenten constateren dat de netwerken en de maatschappelijke organisaties zoals buurthuizen, (sport)verenigingen, maatjesprojecten en dorpshuizen nu niet kunnen functioneren zoals ze graag zouden willen. Inkomsten (kaartverkoop/kantine opbrengsten) zijn weggevallen omdat mensen niet meer langs kunnen komen. Eenzaamheid onder ouderen en jongeren is toegenomen en verenigingen en buurt- en dorpshuizen staan onder druk omdat het aantal vrijwilligers terugloopt en ontmoetingen tussen mensen teruglopen. Er zijn meer jongeren die ondersteuning nodig hebben doordat zij achterstanden op school hebben opgelopen, minder sociale vaardigheden hebben geleerd en geen sportnetwerk meer hebben. Ook zijn ouderenorganisaties leden uit het zicht verloren.

Gemeenten vinden de ontmoetingsfuncties, de inzet van vrijwilligers en financiële gezondheid van maatschappelijke organisaties belangrijk. Een waardevolle daginvulling zorgt ervoor dat burgers minder snel afhankelijk worden van verschillende vormen van zorg. 

Gedeputeerde Zita Pels: “De coronacrisis raakt heel veel jongeren en ouderen. De provincie zet een deel van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds in voor de maatschappelijke sector, een sector waar de provincie niet actief bij betrokken is, maar waar de nood wel hoog is. Gemeenten kunnen het geld gebruiken voor bijvoorbeeld het verbeteren van de financiële gezondheid van maatschappelijke organisaties, het organiseren van ontmoetingen via sport of het versterken van de inzet van vrijwilligers.“ 

Cofinanciering gemeenten 

Binnen de regeling krijgt elke gemeente een eigen subsidiebedrag dat is gebaseerd op het aantal inwoners. De regeling is niet bedoeld als noodfonds. Het is dus niet bedoeld om organisaties die bijna omvallen weer rechtop te zetten, maar vooral gericht op werken aan duurzaam herstel van sociale infrastructuur. Ook moet het gaan om projecten waar de gemeente zich ook zelf voor inzet en dat betekent dat de gemeente moet kunnen zorgen voor een cofinanciering van 35%. 

Meer informatie staat in het subsidieloket (kijk bij: Uitvoeringsregeling subsidie versterken sociaal weefsel maatschappelijke sector Noord-Holland 2021).

Herstelfonds voor Noord-Holland

Gedeputeerde Zita Pels: “Het Economisch herstel-en duurzaamheidfonds  is breed opgezet waardoor veel organisaties er een beroep op kunnen doen. Dat gebeurt gelukkig ook. Zo is bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van de subsidie voor het verduurzamen van sportaccommodaties. Komende maanden gaan duurzaamheidscoaches aan de slag om eigenaren van maatschappelijk vastgoed van onder andere sportbedrijven en wijkcentra te begeleiden bij het kiezen en nemen van verduurzamingsmaatregelen.”