Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden

(01 juli 2021)

Sinds 1 juli 2021 zijn de Wet en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering ingegaan.

De belangrijkste onderdelen van deze wet zijn de stikstofreductiedoelen, het programma stikstofreductie en natuurverbetering, het legaliseren van PAS-meldingen en de gedeeltelijke bouwvrijstelling voor het aspect stikstof.

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering regelt onder meer 3 resultaatsverplichtingen voor stikstofreductie: in 2025 moet minimaal 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben; in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%. De wet geeft de opdracht voor een programma van maatregelen om die reductie te bereiken en de natuur te herstellen. Ook regelt de wet de tussentijdse monitoring en zo nodig bijsturing. Voor de zogeheten PAS melders en initiatiefnemers die onder het PAS vergunningsvrij waren is in de wet bepaald dat zij alsnog gelegaliseerd worden. De wet maakt ook een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof voor activiteiten van de bouwsector.

Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de stikstofwet verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van wat wordt gebouwd of aangelegd. Dat betekent bijvoorbeeld dat nog steeds een natuurvergunning nodig kan zijn voor de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door het verkeer op een aan te leggen weg.

Wat betekent deze wet voor u?

Veroorzaakt uw project alleen stikstofeffecten in de bouwfase, dan geldt deze vrijstelling mogelijk ook voor u. Raadpleeg daarvoor altijd eerst het Besluit

Meer informatie over de Wet en het Besluit staat in het nieuwsbericht Stikstofwet gaat in per 1 juli 2021.

Binnenkort komt er ook een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden beschikbaar. Raadpleeg daarvoor www.aanpakstikstof.nl.