Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020-2021

(24 juni 2021)

De provincie Noord-Holland heeft de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020-2021 gepubliceerd.

De lichte banengroei is voornamelijk te vinden in het online-winkelen. Het aantal en de oppervlakte van winkels is afgelopen jaar opnieuw afgenomen. De leegstand is ongeveer gelijk gebleven en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden afgenomen. De leefbaarheid in kleine kernen (in termen van supermarkt-voorzieningen) staat niet onder druk.

De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel. Het rapport geeft informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de werkgelegenheid, winkelvloeroppervlakte, leegstand en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden. De peildatum werkgelegenheid is 1 april 2020 met als ongecorrigeerd extra meetmoment 1 september 2021. De consequenties van de Coronacrisis voor de detailhandel in Noord-Holland zijn dus deels meegenomen in deze rapportage.

Ilse Zaal, gedeputeerde economie: “Wij zien dat de detailhandelsstructuur in Noord-Holland redelijk overeind gebleven is. Toch zien wij forse uitdagingen in de sector op ons afkomen. De provincie Noord-Holland zet zich daarom in om leegstand in de winkelgebieden te verminderen, op geschikte locaties transformatie naar wonen te stimuleren, samenwerking te verbeteren via de HIRB+ regeling en regionale afstemming tussen gemeenten te bevorderen.”

Resultaten Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020-2021

Werkgelegenheid

 • In Noord-Holland zijn 151.112 banen in de detailhandel, dat is 9% van de totale werkgelegenheid. 40 tot 46% van de detailhandelsbanen is parttime, minder dan 12 uur per week. 
 • De werkgelegenheid in de detailhandel is tot april 2020 licht toegenomen met 1,6%. Het aantal banen nam vooral toe in Amsterdam en IJmond. Medio 2020 is de werkgelegenheid ook licht gegroeid, met name door meer postorder- en internetbanen.

Winkelaanbod

 • Het aantal verkooppunten daalt gestaag tot 15.397, een daling van 426 ten opzichte van vorig jaar.  
 • Om de leefbaarheid in kleine kernen in beeld te brengen is dit jaar het aanbod van (mini)supermarkten vergeleken met 2016. Het totaal aantal is gedaald van 93 naar 87. Er is een zestal dorpen dat nu geen (mini) supermarkt meer heeft, maar in 2016 nog wel. Er zijn enkele kernen waar in 2016 geen supermarkt was en nu wel.
 • Het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlakte is gedaald tot 4,24 miljoen vierkante meter. Alleen in West-Friesland en in Amstelland-Meerlanden was er toename van het winkelaanbod. 
 • De leegstand in Noord-Holland is in 2020 ongeveer gelijk gebleven. Het neemt licht toe in verkooppunten (6,7%) en is licht gedaald in winkelvloeroppervlakte (6,2%). Dit is onder het landelijke gemiddelde van 8,5% respectievelijk 7,2%.
 • Kop van Noord-Holland (8%) en Gooi en Vechtstreek (7,9%) kennen de hoogste leegstand gemeten in winkelvloeroppervlakte. De leegstand nam in Zuid-Kennemerland, Amstel-land-Meerlanden en Regio Alkmaar juist duidelijk af.
 • De leegstand is fors opgelopen in Den Helder (11%). De stijging is ook te zien in Castricum, Hilversum en Bergen. In gemeente Bergen is de leegstand verdubbeld, met name in de centrumgebieden van Bergen en Schoorl. 
 • De leegstand in Laren, Enkhuizen en Purmerend is juist sterk afgenomen. De halvering van de leegstand in Purmerend komt onder meer door transformatie tot appartementen. 

Toekomstbestendigheid

 • De toekomstbestendigheid van winkelgebieden in Noord Holland is in kaart gebracht op basis van de Retail Risk Index. COVID-19 heeft impact specifieke winkelbranches, ondernemersmutaties en leegstand en daarmee op de toekomstbestendigheid van winkelgebieden in Noord-Holland.
 • Woonboulevard Langedijk is het meest toekomstbestendig, gevolgd door Centrum Uitgeest en Alkmaar De Hoef.
 • In de lijst minder toekomstbestendige winkelgebieden is de kans groter geworden dat winkels komend jaar de deuren sluiten. In die lijst hebben winkels in de winkelgebieden gemiddeld 50 tot 77% een zeer grote of grote kans dicht te gaan.

Planvoorraad en marktruimte

 • Er is in Noord-Holland in 2021 een harde en zachte plancapaciteit detailhandel van 407.000 m². Dit is een daling van 56.000 m² ten opzichte van vorig jaar door realisatie en schrappen van plannen.  Deze ontwikkeling leidt tot meer evenwicht met de toekomstige marktvraag. 
 • Indien ook de actuele leegstand van 418.000 m² met de harde en zachte planvoorraad wordt meegerekend, is de totale plancapaciteit 825.000 m².

De Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2020-2021 is online te vinden (pdf, 3MB). Hier is ook een link naar het dashboard, dat per gemeente en winkelgebied inzicht geeft in de meest actuele ontwikkelingen.