Provincie zet volgende fase in voor Schil Naardermeer

(30 juni 2021)

Om een volgende stap te kunnen zetten in het project Schil Naardermeer, willen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het onteigeningstraject starten. Zij vragen Provinciale Staten hiertoe te besluiten.

Onder druk van een aantal factoren, waaronder de toenemende droogte, verdwijnt of verslechtert het leefgebied van belangrijke plant- en diersoorten in het Naardermeer. De grote karekiet bijvoorbeeld, ooit een veel geziene gast, broedt hierdoor niet meer in het beschermde natuurgebied.

Om het Naardermeer te herstellen en de natuur in het gebied te beschermen, is het nodig om het waterpeil in de zogenaamde ‘schil’ rond het Naardermeer stapsgewijs en gemonitord te verhogen. Daarvoor is het nodig dat bepaalde percelen in dit gebied een andere bestemming krijgen. Het gaat om agrarische grond die natuur moet worden. Eind vorig jaar konden betrokkenen hier hun zienswijzen op indienen.

Naardermeer

De afgelopen jaren heeft de provincie met alle betrokken grondeigenaren om tafel gezeten om te komen tot minnelijke verwerving ter voorkoming van onteigening. Dat wil zeggen dat aan elke eigenaar de mogelijkheid is voorgelegd van volledige schadeloosstelling. Met hen werd gesproken over alternatieve locaties voor hun bedrijf, financiële vergoedingen en zelf natuur maken met subsidie van de provincie. 

Met 7 eigenaren is overeenstemming bereikt. De onderhandelingen met 3 eigenaren lopen nog. Vooralsnog lijkt er echter geen zicht op het bereiken van overeenstemming. De volgende stap is het daadwerkelijk starten van het onteigeningstraject. Die stap willen Gedeputeerde Staten met hun verzoek aan Provinciale Staten nu zetten. 

Vervolg

Naar verwachting besluiten Provinciale Staten op 13 september tijdens hun vergadering over dit verzoek. Bij akkoord wordt vervolgens de Kroon verzocht over te gaan tot aanwijzing ter onteigening van de benodigde gronden.

Schil Naardermeer

Het Naardermeer is het oudste natuurgebied van Nederland en is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk en het Natuurnetwerk Nederland. Samen met Natuurmonumenten als eigenaar van het gebied en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, werkt de provincie al sinds 1993 aan een herstelplan om de natuur in het gebied te beschermen en te ontwikkelen.