Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 8 maart 2021

(09 maart 2021)

Provinciale Staten van Noord-Holland spraken gisteren onder meer over het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer ‘Stof tot nadenken’ en de toekomstvisie voor het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk stond bij de start van de vergadering stil bij internationale vrouwendag en 1 jaar corona: “Uiteraard proberen we zo veel mogelijk in contact te blijven met de mensen voor wie we ons werk doen: de Noord-Hollanders. Soms lukt dat, soms is er het ontbreken van het gevoel van verbinding.” In deze tijden is steun van de overheid onmisbaar, aldus Van Dijk. “PS hebben 2 fondsen opgericht om de gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten. Dat is nodig, omdat er economisch, sociaal en cultureel harde klappen vallen.” Aansluitend werd Ruchama Bwefar geïnstalleerd als duo-commissielid voor GroenLinks. De vergadering vond online plaats.

Zienswijze bij Kadernota 2022 OD NHN

Met ruime meerderheid stemden Provinciale Staten in met de Zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Alleen de Partij voor de Dieren (PvdD) en 50PLUS/Partij van de Ouderen stemden tegen. De kadernota is het startsein voor de begroting 2022 van de OD NHN. Er werd gesproken over de problemen waar de omgevingsdiensten bij de uitvoering van hun taken tegenaan lopen. Regelmatig werd het rapport van de commissie Van Aartsen aangehaald. Gedeputeerde Stigter gaf aan over dat rapport op een ander moment in gesprek te willen met de Staten en met het Kabinet. Een amendement van de PvdD met de titel ‘Ruimhartig bijdragen aan capaciteit OD’ werd verworpen. Het amendement kreeg steun van JA21, CDA, SP, DENK en 50PLUS/Partij van de Ouderen.

Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer ‘Stof tot nadenken’

PS stemden unaniem in met een aantal besluiten op basis van het eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer ‘Stof tot nadenken’. Dit rapport gaat over de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken en de rol van de provincie bij Tata Steel en Harsco. Een motie van de PvdD en de SP die GS oproept Tata Steel te vragen jaarlijks te rapporteren hoe ver het bedrijf op koers is om duurzaamheidsdoelstellingen te halen en in hoeverre dit de gezondheid van burgers beschermt werd aangenomen. VVD, JA21, FvD, PVV en de fractie Baljeu stemden tegen deze motie.

Zienswijzen concept toekomstvisie 2030 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Met de zienswijzen op de concept toekomstvisie 2030 recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer stemden PS in grote meerderheid in. Alleen de SP stemde tegen. In de toekomstvisie wordt het natuur- en recreatiegebied in samenhang versterkt, als groene uitloopgebieden voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden en met activiteiten gericht op de regio. De kwaliteit van zowel de natuur- recreatiegebieden (inclusief waterkwaliteit) wordt verhoogd en de ontwikkeling van landschap, natuur, recreatie en routes krijgt vorm als een in elkaar overlopend geheel. Een amendement van de SP over burgerparticipatie en een motie van de PvdD over de waterkwaliteit haalden geen meerderheid. 

Onderzoeksagenda Regionaal OV Toekomstbeeld 

De onderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld Noord-Holland en Flevoland werd unaniem aangenomen. Er werd gesproken over deelmobiliteit en betaalbaarheid, maar deze onderwerpen komen later terug in de Staten als er gesproken wordt over smart mobility en de ov-concessies.

Vragenuur

Het CDA vroeg GS zich aan te sluiten bij een onderzoek naar de haalbaarheid van een investeringsfonds voor de Bruine Vloot en zich in te zetten om de toekomst te waarborgen van deze vloot, die bestaat uit historische zeilschepen die voornamelijk varen op het IJsselmeer, het Markermeer en de Waddenzee. In de beantwoording stelde gedeputeerde Pels dat het Rijk inmiddels geld heeft toegezegd. 

De ChristenUnie stelde vragen naar aanleiding van een brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Bevoegd gezag datacenter Hollands Kroon’. Omdat er ook schriftelijke vragen over dit onderwerp zijn gesteld, stelde de SP voor dit eerst in de Statencommissie grondig te bespreken.

Verder stelde de SP vragen over de uitlatingen van VVD-lijsttrekker Mark Rutte in een verkiezingsdebat over windturbines op IJburg. Gedeputeerde Stigter betreurt de beeldvorming en gaf in zijn beantwoording aan dat de uitspraken geen gevolgen hebben voor het traject dat wordt doorlopen. 

Andere aangenomen moties

Een motie van Denk en JA21 werd aangenomen. De motie verzoekt GS om bij gemeenten sterk aan te dringen op goede en adequate afstemming tussen de aangrenzende buurgemeenten van de zoekgebieden voor windturbines. GroenLinks, D66 en de PvdA stemden tegen deze motie. 

Terugkijken en meer informatie

De hamerstukken, voorstellen, ingediende moties of amendementen zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 8 maart 2021. Daar zal ook de wijze waarop de partijen stemden over de verschillende voorstellen terug te vinden zijn. Belangstellenden kunnen de ondertitelde vergadering binnenkort online terugzien.

Alle besluiten zijn voorgenomen besluiten

De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat PS online vergaderen. De besluiten die zij namen zijn voorgenomen besluiten. Tijdens de vergadering gaven de fractievoorzitters een indicatie van de wijze waarop hun partij zal stemmen. Daarna volgt een schriftelijke stemronde waarbij de Statenleden die indicatie op een ‘stembrief’ kunnen bevestigen. De uitslag van deze stemronde wordt vrijdag 12 maart in de middag bekend.