Nog geen consensus over vervolgonderzoek vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal

(31 maart 2021)

De stuurgroep Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gaat voor het vervolg van het haalbaarheidsonderzoek naar een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal een onafhankelijk adviseur te betrekken.

Deze zal in overleg treden met de verschillende partners om te komen tot een niet-bindend advies over de wenselijkheid van een vervolgonderzoek.

Bootje

Om aan te tonen of een nieuwe vaarverbinding haalbaar is, is nog minimaal één verdiepingsslag nodig. Dat blijkt uit de milieueffectrapportage (MER) die is opgesteld om de mogelijkheden voor een vaarverbinding te verkennen. Er lagen op woensdag 31 maart twee opties op tafel bij de stuurgroep: de optie waarbij geen verder vervolg wordt gegeven aan het onderzoek naar een nieuwe vaarverbinding en het beschikbare budget gebruik wordt voor onderzoek en uitwerking van alternatieve manieren voor het revitaliseren van de waterrecreatie, én de optie waarbij juist wél extra geld en tijd wordt uitgetrokken voor een verdiepend onderzoek. 

Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep gingen voor geen van beide opties de handen op elkaar. Gezamenlijk is afgesproken dat er nu een pas op de plaats wordt gemaakt: bij de start van het gebiedsakkoord spraken de 21 partners namelijk af dat besluitvorming alleen kan plaatsvinden op basis van consensus. Nu er geen consensus is, wordt eerst een adviseur betrokken voor een niet-bindend advies.

Discussie 

De discussie over een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal speelt al lange tijd. Zo’n vaarverbinding speelt in op de trend van toenemende sloepenvaart, door het bieden van mogelijkheden voor meer en kortere rondjes. Het gebiedsakkoord gaf aanleiding om de mogelijkheden nu eens grondig te onderzoeken. 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een milieueffectrapportage (MER) waarin 5 alternatieven voor een nieuwe vaarverbinding zijn onderzocht en 1 nulplusalternatief, wat inhoudt dat vooral gekeken is naar het verbeteren van twee bestaande sluizen. Het onderzoek richtte zich op de effecten van zo’n vaarverbinding op onder meer natuur en landschap. Uiteraard is ook gekeken of en op welke manier eventuele nadelige gevolgen opgeheven kunnen worden.

Milieueffectrapportage (MER)

Van de vijf onderzochte nieuwe vaarverbindingen zijn er vier afgevallen vanwege de negatieve effecten op de natuur en het landschap. Het nulplusalternatief levert geen schade op maar draagt maar heel beperkt bij aan het streven om meer en kortere vaarrondes te realiseren. Het rapport laat zien dat een route via de Vuntus en een gedeelte van de Loenderveense Plas Oost wél bijdraagt aan dat streven. Daarnaast is dit een alternatief waarbij - met bijzondere voorwaarden en maatregelen - de negatieve impact op omgeving en natuur mogelijk gecompenseerd kan worden. Om meer helderheid te krijgen over de haalbaarheid van deze nieuwe route inclusief  de noodzakelijke maatregelen en voorwaarden, is aanvullend onderzoek nodig. Dat onderzoek geeft echter ook geen garantie op een haalbare vaarverbinding. 

De stuurgroep gaat nu op zoek naar een adviseur die het gebied en haar uitdagingen goed kent, die een neutrale positie in kan nemen en het vertrouwen geniet van de diverse partners. Pas daarna wordt duidelijk hoeveel extra tijd deze tussenstap neemt en wanneer het onderwerp opnieuw ter besluitvorming geagendeerd wordt.  

Lees meer over de uitkomsten van de stuurgroepvergadering van 31 maart 2021