Reactie op afspraken tussen EZK en Tata Steel over CO2-reductie

(30 maart 2021)

De provincie Noord-Holland vindt het positief dat Tata Steel en het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) stappen willen zetten voor CO2-reductie bij Tata Steel.

Fabriek van Tata Steel in de IJmond gezien vanaf de kust

Het is belangrijk om de doelen van het Klimaatakkoord te halen en het kan op de langere termijn bijdragen aan een gezondere IJmond. Voor de omgeving is het daarnaast van groot belang dat de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid zo snel mogelijk en zoveel mogelijk worden verminderd. Dat is het hoofddoel van de provincie Noord-Holland, vastgelegd in het programma Tata Steel 2020–2050. Onze onafhankelijke rol als bevoegd gezag voor de milieuvergunning van Tata Steel is hierin leidend.

De door Tata Steel en het ministerie geschetste weg naar minder CO2 is hoopgevend en positief. In het Noordzeekanaalgebied komen verschillende projecten tot stand om de CO2-uitstoot van de industrie fors te verminderen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor Tata.

Maar voor gezondheid en een betere leefomgeving in de IJmond is op korte termijn meer nodig. De provincie vindt daarom dat Tata Steel hun Roadmap concreter moet uitwerken. Daarbij is het voor de provincie in het bijzonder van belang is welke maatregelen bij de veel overlast gevende Kooksfabriek 2 worden genomen en vooral welke concrete resultaten de omgeving hiervan mag verwachten.