Uitvoering Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds in volle gang

(16 maart 2021)

De provincie Noord-Holland stelt € 100 miljoen beschikbaar om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten.

Plaatsen van zonnepanelen

Noord-Holland helpt inwoners en organisaties bij verduurzaming en het versterken en vernieuwen van de economie. De uitwerking van de besteding van het fonds is in volle gang. De provincie zet het fonds in om de volgende doelen te bereiken:

 • Verminderen CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. 
 • Versterken van de culturele en maatschappelijke sector.
 • Zorgen voor meer en goed geschoold personeel voor de technische sector. 

De stand van zaken is als volgt: 

Verminderen CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving

 • De provincie laat een onderzoek uitvoeren naar de opties die er zijn om particuliere woningeigenaren te ondersteunen en wat de rol van de provincie daarin kan zijn. 
 • De subsidieregeling Verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland is opengesteld. Met de regeling stimuleert de provincie woningcorporaties samen te werken bij het innovatief verduurzamen van de huurwoningen. Aanvragen van subsidie is nog mogelijk!                                      
 • De provincie start met 5 pilots om op bedrijventerreinen de samenwerking te verbeteren en ondernemers te ontzorgen als zij een verduurzamingsslag gaan maken. 
 • De provincie voert het programma Ontzorgen verduurzaming maatschappelijke vastgoed uit. Duurzaamheidscoaches gaan vanaf april in gesprek met de eigenaren van onder andere dorpshuizen en sportbedrijven over verduurzamingsplannen. De provincie stelt subsidie beschikbaar om de verduurzamingsmaatregelen daadwerkelijk te realiseren. 
 • De subsidieregeling Verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland is opengesteld. Met de regeling kunnen eigenaren van culturelere instellingen concrete maatregelen financieren voor energiebesparing of energieopwekking.

 Versterken van de culturele en maatschappelijke sector

 • Gemeenten geven aan dat er veel behoefte is om ontmoeting mogelijk te maken, bijvoorbeeld ontmoeting in de directe leefomgeving (binnen en buiten). Ook het vernieuwend inzetten van digitale middelen kan bijdragen. De provincie maakt een regeling die moet bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke sector. 
 • De provincie overlegt met initiatiefnemers in Amsterdam en met de gemeente Amsterdam over een gezamenlijke regeling in de vorm van leningen voor het stimuleren van nieuwe producties, nieuwe verdienmodellen en het hervormen van organisaties. Besluitvorming volgt in de eerste helft van dit jaar. 

Zorgen voor meer en goed geschoold personeel voor de technische sector

De provincie neemt drempels weg waar mensen en bedrijven in de technieksector tegenaan lopen. Hiervoor zijn oriëntatie-, opleiding-, en ondersteuningsvouchers aangedragen.
Er starten 3 projecten: 

 • Een Servicepunt Techniek (SPT), gericht op het matchen en opleiden van kandidaten en werkgevers tussen (en door) de 4 aangesloten techniekbranches en hun Opleidings- en Ontwikkelfondsen (O&O).
 • Een Mobiliteitspunt Zaancampus voor zij-instroom in samenwerking met met andere mbo-Techniekcampussen. Het project richt zich op oriëntatie en opleiden vanuit aangesloten ROC’s en bedrijfsopleiders in de campussen.
 • Een kleinschalig pilotproject Wijkcentrum verduurzaming in Heerhugowaard met ROC HorizonCollege. Technische mbo’ers worden via leer-werkervaringsplekken ingezet bij praktijk van die wijkaanpak.

Deze projecten helpen tussen de 500-1000 mensen van werk of uitkering naar werk.
Een uitgebreide toelichting is beschikbaar in de brief aan Provinciale Staten.