ZZS inventarisatie Tata Steel

(29 maart 2021)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert in opdracht van de provincie Noord-Holland een inventarisatie uit naar de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Bedrijven moeten aangeven of zij ZZS uitstoten naar lucht en riool, en welke stoffen dat precies zijn. Het doel hiervan is een volledig en actueel inzicht in het gebruik en de emissies van (potentiële) ZZS bij de provinciale bedrijven. Dit is nodig om alle relevante zeer zorgwekkende stoffen in beeld te krijgen en te bepalen of er risico’s zijn.

Tata Steel

Dat doet de OD NZKG ook bij Tata Steel. Op 30 december 2020 heeft Tata Steel de ZZS inventarisatie van emissies naar de lucht ingediend. En op 15 januari 2021 heeft Tata Steel de ZZS-inventarisatie van de indirecte lozingen op het gemeentelijke riool ingediend. 

Advies van derden betrokken

Voor de beoordeling van de ZZS inventarisatie van Tata Steel heeft de ODNZKG de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verzocht een advies uit te brengen. De omgevingsdienst geeft hiermee onder andere invulling aan de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer, om de expertise van derden ook meer te betrekken. Voor een goede beoordeling betrekken de OD NZKG naast de eigen expertise en het advies van ILT ook de expertise van het Waterschap.

Bevindingen

De OD NZKG heeft geconstateerd dat de informatie die Tata Steel heeft aangeleverd onvolledig is en onduidelijkheden over de uitgangspunten bevat. Daarnaast heeft de omgevingsdienst voor het vermijdings- en reductieprogramma, het vervolg op de ZZS-inventarisatie, gevraagd de hiervoor beschikbare landelijke systematiek te gebruiken om zo tot een goede en afgewogen uitwerking te komen. De OD NZKG heeft Tata Steel hiervoor 2 termijnen gegeven; een korte termijn voor het compleet maken van de inventarisatie en een langere termijn voor het uitwerken van het vermijdings- en reductieprogramma.

Achtergrondinformatie

Emissie: De emissie is de hoeveelheid verontreinigende stoffen die uit een bron komt. De emissie is uitgedrukt in de vorm van een concentratie (in mg/m3) of een vracht (in kg/uur). Bronnen kunnen gekanaliseerde puntbronnen zijn (bijvoorbeeld een schoorsteen) of diffuse bronnen (bijvoorbeeld een open opslagterrein).

Immissie: De verontreinigende stoffen vermengen zich met de buitenlucht tot een concentratie op leefniveau (1,5 m hoogte ten opzichte van de grond). Deze concentratie wordt de immissieconcentratie genoemd. Deze concentratie kan gemeten worden op vaste meetstations, zoals in de IJmond gebeurt, of berekend worden met een verspreidingsmodel (Nieuw Nationaal Model) met een of meerdere emissiebronnen als uitgangspunt.

ZZS: De lijst van zeer zorgwekkende stoffen wordt door het Europees Agentschap chemische stoffen (ECHA) beheerd en is te vinden op de website van het RIVM.

Lees meer op de website van de OD NZKG.