Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 17 mei 2021

(18 mei 2021)

Provinciale Staten stelden de aanpak van de stikstofproblematiek vast. Ook besloten zij over het verduurzamen van de infrastructuur en de richting van het Smart Mobility-beleid van de provincie.

Paviljoen Welgelegen, het provinciehuis van de provincie Noord-Holland in Haarlem

De online vergadering was voor iedereen te volgen. Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien op de website.

Stikstofaanpak

PS namen het voorstel van GS voor de aanpak voor minder stikstofneerslag in stikstofgevoelige natuurgebieden (Natura 2000) aan met 32 stemmen voor en 22 tegen. Het doel hiervan is natuurherstel om leefgebieden in stand te houden van zeldzame en beschermde planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof. PS namen de tijd voor het bespreken van de aanpak die van invloed is op sectoren die voor stikstofuitstoot zorgen zoals: verkeer, scheepvaart, landbouw en industrie. Hierbij is het uitgangspunt dat voor ieder Natura 2000-gebied de stikstofneerslag van elke economische sector met eenzelfde percentage moet dalen. Statenleden debatteerden met elkaar en met gedeputeerde Esther Rommel over onderwerpen zoals biodiversiteit, een ‘stikstofbank’ en het meten van stikstofdepositie en de gevolgen voor agrarische activiteiten. Ruim 55% van de Statenleden stemde in met de motie ‘bescherming kwetsbaarste eerst’ van de PvdD. PS roepen GS daarmee op om bij de uitvoering prioriteit te geven aan verlaging van stikstofdepositie bij de zeer stikstofgevoelige soorten leefgebieden.

Duurzame infrastructuur

PS stelden vorig jaar € 7,5 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van infrastructurele projecten in de periode 2021- 2023. PS namen het voorstel aan van GS voor de verduurzamingsmaatregelen en de dekking hiervan voor het jaar 2021. Statenleden debatteerden en stelden vragen over onder meer de effecten en de terugverdientijd van maatregelen en de gevolgen voor de toekomstige financiën van de provincie. Gedeputeerde Jeroen Olthof lichtte toe dat verduurzamingsmaatregelen die zichzelf in eerste instantie niet terugverdienden op termijn goedkoper kunnen zijn dan alternatieven, zoals elektrische bussen die goedkoper zijn dan dieselbussen.

Smart Mobility

PS namen de ‘focus op smart mobility’ aan met 48 stemmen voor en 6 tegen. De provincie trekt bijna € 16 miljoen uit voor ‘smart mobility’: voor onderzoek naar intelligente verkeerslichten, deelmobiliteit, het realiseren van slimme laadpalen en het goed op elkaar laten aansluiten van auto, fiets en openbaar vervoer. Een voorbeeld van smart mobility zijn ‘intelligente stoplichten’ die de doorstroming van het verkeer kunnen reguleren en bevorderen doordat zij meten hoeveel verkeer er uit verschillende richtingen aankomt. Meer dan de helft van het budget voor smart mobility is bedoeld voor onderzoek. De Statenleden spraken met elkaar en met gedeputeerde Jeroen Olthof over de juiste balans tussen onderzoek naar en het realiseren van maatregelen op het terrein van smart mobility, over de vrijheid om te kiezen voor een deelauto of het ov en over investeren in deelmobiliteit in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Ook debatteerden zij er over of het initiatief bij de markt of bij de overheid moet liggen.

Andere aangenomen moties

PS namen de motie ‘Kruidenrijk Grasland’ van CU en CDA aan met 51 stemmen voor en 3 tegen. Hiermee verzoeken zij GS om € 15.000,- beschikbaar te stellen aan het initiatief van Urgenda, LTO en Pure Graze om 1001 hectare kruidenrijk grasland te realiseren. Gedeputeerde Rommel wil dit financieren uit de middelen van het masterplan biodiversiteit. Ook namen PS de motie ‘Voorbereiden op 55% Co2-reductie’ van D66, PvdA, GL en SP aan met 30 stemmen voor en 24 tegen, waarmee zij GS verzoeken om Noord-Holland samen met de andere provincies voor te bereiden op onderhandelingen over een verhoging van de doelstelling voor 2030 naar minstens 55% Co2 reductie. De motie ‘Governance MRA’ van VVD, D66, GL, CDA, FVD, SP en PVV werd unaniem aangenomen. Daarmee besluiten PS onder meer dat GS voorafgaand aan besluitvorming in de gemeenteraden en PS als tussenstap een zienswijze voorleggen met de uitgewerkte samenwerkingsafspraken in de Metropoolregio Amsterdam. 

Provinciale Staten stemmen digitaal 

Tijdens de online vergadering stemden PS op digitale wijze over voorstellen, moties en amendementen. Iedereen die de vergadering volgde via https://noord-holland.stateninformatie.nl kon daar direct de uitslag van de stemmingen zien. Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via internet. Daar vinden zij ook de overzichten van de stemmingen terug door te klikken op het ‘pijltje in het blauwe vakje’ bij het betreffende agendapunt. 

Terugkijken en meer informatie

Alle voorstellen en ingediende moties zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 17 mei 2021. Belangstellenden kunnen de ondertitelde vergadering daar binnenkort ook online terugzien.