Herstelfonds ondersteunt ondernemers, inwoners en gemeenten met nieuwe regelingen

(26 mei 2021)

De provincie Noord-Holland helpt inwoners en organisaties bij verduurzaming en het versterken en vernieuwen van de economie.

De uitwerking van de besteding van het Economisch herstel-en duurzaamheidfonds is in volle gang. Komende maanden wordt meer bekend over een garantstelling voor ondernemers en het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed gaat van start. 
 
De provincie zet het fonds van € 100 miljoen in om de volgende doelen te bereiken:

  • Verminderen CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving
  • Versterken van de culturele en maatschappelijke sector
  • Zorgen voor meer en goed geschoold personeel voor de technische sector.

Het beschikbare budget wordt niet in 1 keer besteed maar in verschillende fases. Het komend half jaar gaat de provincie verder met de uitwerking van onder andere een garantiestelling voor ondernemers, het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed en een subsidieregeling voor de versterking van de maatschappelijke infrastructuur. 

Garantstelling voor ondernemers

Ondernemers missen door de coronacrisis financiële slagkracht om de verduurzaming echt op gang te houden. Op bedrijventerreinen worden ook vaak grotere ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, circulaire economie en digitale economie opgezet. Voorbeelden zijn het oprichten van een energiecoöperatie, de aanleg en werking van lokale/regionale energiebedrijven. Ondernemers en ondernemersverenigingen hebben hiervoor vaak een garantstelling nodig van een betrouwbare partij om de financiering rond te krijgen. De provincie wil dit stimuleren en onderzoekt welk financieel instrument geschikt is om grote, collectieve en regionale projecten het juiste zetje te geven zodat deze worden opgestart. Hiervoor is € 2,5 miljoen beschikbaar. 

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed (Rijk/RVO) is in april gestart. Duurzaamheidscoaches gaan eigenaren van maatschappelijk vastgoed van onder andere sportbedrijven en wijkcentra begeleiden bij het kiezen en nemen van verduurzamingsmaatregelen. Naast het ontzorgen stelt de provincie € 2 miljoen beschikbaar om aanpassingen ook te realiseren.

Zonnepanelen

Versterking maatschappelijke infrastructuur

Gemeenten geven aan dat er veel behoefte is om ontmoeting mogelijk te maken, bijvoorbeeld ontmoeting in de directe leefomgeving (binnen en buiten). Ook het vernieuwend inzetten van digitale middelen kan bijdragen. De provincie maakt nu een regeling die moet bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke sector. Het doel is om de regeling aan het begin van de zomer te lanceren. Voor de subsidieregeling is € 12,5 miljoen beschikbaar. 

Versterking/innovatie culturele infrastructuur

De komende maanden worden 2 subsidieregelingen ontwikkeld in afstemming met het culturele veld. Het doel van de regelingen is om herstel en versterking te bereiken door innovatieve werkwijzen te stimuleren, ondersteuning te bieden voor productie en bij publieksbereik, en het creëren van nieuwe verdienmodellen. Voor de regelingen is nu € 3 miljoen geraamd. 

Verbeteren energieloket

De provincie en gemeenten hebben een energieloket in het leven geroepen om particuliere woningeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning. De afgelopen periode hebben eigenaren via het loket advies gekregen over bijvoorbeeld verschillende maatregelen die mogelijk zijn. De aanpak blijkt succesvol, maar er is ruimte voor verbetering zodat nog meer woningeigenaren overgaan tot verduurzaming. De provincie laat daarom onderzoeken welke aanpassingen er nodig zijn om de aanpak effectiever te maken. Daarnaast is er geld beschikbaar om die verbetering uit te voeren. 

Arbeidsmarkt technieksector

De provincie wil drempels wegnemen waar mensen en bedrijven in de technieksector tegenaan lopen. Daarvoor wordt € 2 miljoen ingezet voor subsidie van projecten rond digitale banen en bedrijven van de toekomst, die nodig zijn voor de energietransitie en een circulaire economie. De provincie draagt bij in de kosten voor een aantal nieuwe om- en bijscholingsmogelijkheden.