Noord-Hollandse stikstofstrategie vastgesteld

(18 mei 2021)

Noord-Holland kan aan de slag met de stikstofstrategie. Na Gedeputeerde Staten stelden ook Provinciale Staten (PS) in hun vergadering van 17 mei de doelen vast die de uitvoering van de strategie mogelijk maken. Daarin staat hoeveel minder stikstof er moet neerslaan op de verschillende Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden.

Natuurgebied met bos in Noord-Holland

Daarnaast is voor de gestelde doelen uitgerekend hoeveel elke sector, zoals de landbouw, scheepvaart en industrie, moet bijdragen aan de afname van stikstofneerslag. Het document met de doelen per Natura 2000-gebied is online (pdf, 322 kB) te lezen. 

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) is blij dat ze nu verder kan met de aanpak van stikstof. “Fijn dat de Staten helderheid hebben gegeven over de richting die we op kunnen gaan. De doelen zijn ambitieus en we gaan er alles aan doen om ze te halen. Dit is hard nodig om onze natuur te beschermen en weer te laten floreren.”

Bron

De provincie wil de stikstofuitstoot aanpakken bij de bron door samen met de belanghebbenden en sectoren zoals industrie en landbouw te werken aan oplossingen. Elke sector is verantwoordelijk voor een evenredige afname. Deze afname zal tot stand moeten komen door maatregelen in het gebied zelf en provinciebrede maatregelen, zoals het maken van afspraken met de industrie of het bespreken met de landbouwsector waar in de provincie wat voor soort landbouw past. Daarnaast voert het Rijk, ook in afstemming met de 12 provincies, maatregelen door. De landelijke snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur is daar een voorbeeld van.

De gedeputeerde benadrukte in de PS-vergadering dat Noord-Holland hulp van anderen nodig heeft om de stikstofuitstoot te verminderen. “De provincie heeft op veel factoren geen invloed. Dat geldt voor stikstof van zee, maar ook uit het buitenland. Het Rijk is daarvoor aan zet. Daarnaast heb ik geen financiële middelen om zelf stikstof uit gebieden te halen, daarvoor zijn we afhankelijk van anderen. Als niemand beweegt, gebeurt er ook niets.”

In de PS-vergadering dienden partijen verschillende amendementen en moties in. De motie van Partij voor de Dieren over het beschermen van de meest kwetsbare natuur werd met 30 stemmen voor en 24 stemmen tegen aangenomen. Dat betekent dat wanneer de provincie in een specifiek natuurgebied aan de slag gaat met natuurherstelmaatregelen, er extra aandacht komt voor plant- en diersoorten die het meest te lijden hebben onder stikstof.

Collegetour

Om leden van Provinciale Staten te betrekken bij de stikstofstrategie, organiseert gedeputeerde Rommel een zogenaamde digitale collegetour door de verschillende Noord-Hollandse natuurgebieden. Statenleden kunnen experts en lokaal betrokkenen bevragen over de staat van de natuur, maar ook wat het betekent om dichtbij zo’n gebied te wonen en werken.

Stikstof

In 12 van de 19 Natura 2000-gebieden heeft de kwetsbare natuur extra last van de neerslag van stikstof, afkomstig van bijvoorbeeld de verkeer, landbouw en industrie. Er mag hier geen stikstof meer bijkomen. Dit betekent dat niet alleen de natuur, maar ook de ontwikkeling van de woningbouw en het bedrijfsleven in die regio’s onder druk staat.