Miljoenensubsidies voor Noord-Hollandse natuur

(10 november 2021)

Noord-Holland stelt komend jaar bijna 10 miljoen euro beschikbaar voor natuurgebieden en landschappen.

Het gaat om 3 subsidieregelingen die kunnen worden gebruikt voor het beheren, uitbreiden en inrichten van natuur.

Subsidie voor natuurbeheer en -uitbreiding van natuur 

De subsidieregeling SVNL-N is voor beheer en –uitbreiding van natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. Hieronder valt bijvoorbeeld het beheer van lanen, poelen en kleine historische wateren, historische tuinen en hoogstamfruitboomgaarden. Evenals het beheer van landschapselementen zoals fortterreinen. De subsidie is van 15 november tot 31 december 2021 aan te vragen en is beschikbaar voor een periode van zes jaar, waarna opnieuw aanvragen mogelijk is.

Onlangs is vastgesteld dat vanaf 1 januari 2021 84% van de beheerkosten wordt gesubsidieerd. Dit was tot voor kort 75%. Iedereen die het afgelopen jaar deze subsidie, volgens de oude regeling, heeft ontvangen krijgt dit verschil met terugwerkende kracht tegemoet.

Subsidie voor agrarisch natuurbeheer

Voor agrarisch natuurbeheer is het eenmalig mogelijk om budget aan te vragen in het kader van het Aanvalsplan Grutto. Dit vormt de start van een landelijke impuls ter bescherming van de grutto. Met deze subsidie kunnen boeren hun agrarisch natuurbeheer in specifieke kansgebieden verzwaren. Bijvoorbeeld door het omvormen naar kruiden- en bloemrijk grasland. Deze subsidieregeling heet SNVL-A en is van 15 tot 20 november 2021 aan te vragen.

Subsidie voor kwaliteitsverbetering en inrichting 

De subsidieregeling SKNL is voor kwaliteitsverbetering en inrichting van (nieuwe) natuur. Met deze subsidie worden bijvoorbeeld eigenaren geholpen die (een deel van) hun (landbouw)grond willen inrichten als natuurgebied. Van 1 januari tot 31 oktober 2022 zijn hiervoor drie verschillende subsidies aan te vragen. 

Versterken en verbinden van natuur

Het Natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Het netwerk versterkt de natuur en verbindt gebieden onderling. Zo hebben planten en dieren een betere kans zich te verspreiden en voor te planten. Dat is goed voor de biodiversiteit. De basis van het netwerk is de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen. Aanvullend hierop worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt werden.

Meer informatie en aanvragen

In het subsidieloket, onderdeel Natuur & Milieu staat meer informatie over de verschillende natuursubsidies en de aanvraagprocedure.