Provincie en gemeenten pakken samen probleemlocaties in lintbebouwing aan

(04 november 2021)

Het provinciebestuur wil het met gemeenten mogelijk maken om bij uitzondering 22 problematische locaties in lintbebouwing aan te pakken.

Dit kan met een ontheffingsartikel in de Omgevingsverordening. Deze verordening bindt het bouwen en verbouwen in beschermd groen aan strenge regels.

Het gaat in de 22 locaties, waar de leefbaarheid ernstig is aangetast en waarbij ingrepen in de bebouwing de ruimtelijke kwaliteit flink kan verbeteren. Denk hierbij aan oude bedrijfsgebouwen, bedrijven met opslag en zwaar vrachtverkeer en plekken die om diverse redenen aan het verloederen zijn. Deze situaties hebben soms al langer dan 10 jaar de aandacht, maar door de regelgeving voor woningbouw, landschap en natuur kwam het niet tot een oplossing.

Het gaat vooral om plekken in de driehoek Zaandam-Purmerend-Broek in Waterland. In dit gebied gelden afspraken tussen de provincie en de Metropoolregio Amsterdam om woningbouw in de stedelijke gebieden te concentreren om te voorkomen dat het landelijke gebied verstedelijkt en te zorgen dat het er groen blijft. Een idee dat veel steun vindt onder bewoners in de omgeving. 

Strikte regels

Nieuwbouw in de buitengebieden is daarom gebonden aan strikte regels. Dat heeft vooral in lintbebouwing tot onwenselijke situaties geleid, waarvoor nu een oplossing gevonden gaat worden zonder de algemene lijn uit de Omgevingverordening te verlaten. 

LintbebouwingTwisk - Dorpsweg (Foto: Theo Baart)

De afgelopen maanden droegen 15 gemeenten 59 probleemlocaties aan. Daarvan voldoen er 22 aan de door de provincie omschreven criteria voor ‘een probleemlocatie in een dorpslint’. Gemeenten hebben zelf de problemen benoemd en mogelijke oplossingen aangedragen. 

Eenmalige actie

Dankzij goede ervaringen in pilots in Oostzaan en Landsmeer vinden Gedeputeerde Staten dat het mogelijk is de 22 genoemde locaties aan te pakken en daarbij gebruik te maken van een ontheffingsartikel (13.4) in de Omgevingsverordening, dat aanpassingen toestaat als deze aantoonbaar bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

Gedeputeerde Staten menen dat een eenmalige actie volstaat. Dit staat in de ‘Notitie lintbebouwing; probleemlocaties in dorpslinten’, die naar aanleiding van een toezegging eind 2020 aan PS wordt aangeboden. Mochten Provinciale Staten het mogelijk willen maken dat vaker een uitzondering wordt gemaakt, dan is aanpassing van de Omgevingsverordening aan de orde.