Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 11 oktober 2021

(12 oktober 2021)

Provinciale Staten besloten tot het afsluiten van het project N23 Westfrisiaweg en stelden de Tweede begrotingswijziging 2021 vast.

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 11 oktober 2021 Opsomming

Provinciale Staten (PS) vergaderden weer in de Statenzaal van Paviljoen Welgelegen nadat zij vanwege corona anderhalf jaar lang online of op een andere locatie bijeenkwamen. Het was een korte vergadering met een relatief korte agenda. 

Tweede begrotingswijziging 2021

PS stelden de 2e begrotingswijziging 2021 vast. Daarin worden de geraamde inkomsten en uitgaven van de provincie bijgesteld op basis van recente ontwikkelingen. Statenleden spraken hierbij onder meer over de investering in een ‘zonnefietspad’ en over de opkoopregeling van landbouwbedrijven voor de vermindering van de uitstoot van stikstof. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van Statenleden over de opkoopregeling voor stikstofreductie vertelde gedeputeerde Ilse Zaal dat dit een landelijke regeling betreft waaraan de deelname vrijwillig is en dat de provincie er vanuit de voedselvisie op inzet om in 2030 volledig natuurinclusief te zijn.

Eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg

PS besloten tot het afsluiten van het project N23 (Westfrisiaweg). Het doel van deze weg was een betere oost-westverbinding in West-Friesland. Statenleden spraken over de rest van het budget van € 9,17 miljoen, dat niet gebruikt is voor de aanleg ervan. Vragen die daarbij aan de orde kwamen waren onder andere of dit resterende budget ingezet kan worden voor het aanpakken van overlast en knelpunten, voor het oplossen van barrières voor dieren en voor het compenseren van verloren natuur en of het restant van het budget in de regio West-Friesland besteed zou moeten worden. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof is er “geen geld over” bij het project N23, maar is er “minder geld tekort”, omdat de provincie eerder extra geld bij het project heeft bijgelegd. Verder gaf Olthof aan dat hij met de colleges van de gemeenten in de regio West-Friesland in gesprek wil gaan over knelpunten. Na stemming besloten PS om de rest van het budget vrij te houden voor de dekking van verbeter- en realisatieprojecten binnen het programma Bereikbaarheid en Mobiliteit.

Andere moties

Statenleden dienden verschillende moties in die niet hoorden bij de agendapunten van de vergadering. PS namen een motie van DENK aan over het stimuleren van marktpartijen tot hulp aan minder digitaal vaardige inwoners bij communicatie over deelmobiliteit. Naar aanleiding van de motie ‘Ongehinderde toegang voor alle type vergaderingen en bijeenkomsten’ van FVD en PVV lichtte commissaris van de Koning Arthur van Dijk toe dat het Provinciehuis een publieke ruimte is waar voor de toegang geen QR-code of testbewijs nodig is. Alle ingediende moties zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 11 oktober 2021.

Lars Voskuil koninklijk onderscheiden_570
Lars Voskuil neemt de koninklijke onderscheiding in ontvangst van de cvdK.

Installatie, benoeming en nieuwe fractie

Lars Voskuil, tot voor kort Statenlid (PvdA) en nu burgemeester van de gemeente Bergen, nam uit handen van commissaris van de Koning Arthur van Dijk een koninklijke onderscheiding in ontvangst. Van Dijk noemde hem “een bespraakt, bevlogen en betrokken Statenlid”. Voskuil  is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet als volksvertegenwoordiger. Van Dijk installeerde Alphons Muurlink daarna als Statenlid voor de PvdA. Statenlid Grethe van Geffen vormt de nieuwe fractie Liberaal Noord-Holland (LNH) nu zij niet meer deel uitmaakt van de VVD-fractie. Linde Gongrijp (D66) vervangt Bart Vink als lid van de Programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer.

Installatie Alphons Muurlink_570
Installatie van Alphons Muurlink als Statenlid voor de PvdA. 

Terugkijken en meer informatie

Belangstellenden kunnen de vergadering online terugzien bij Stateninformatie. Binnenkort is daar ook de ondertitelde vergadering terug te zien. Alle hamerstukken, voorstellen en moties zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 11 oktober 2021.