Natura 2000-beheerplan voor polder Zeevang vastgesteld

(27 oktober 2021)

Om de unieke natuur in de polder Zeevang te beschermen, heeft de provincie een Natura 2000-beheerplan opgesteld.

De reacties op het concept beheerplan zijn meegenomen en het definitieve beheerplan is op 26 oktober 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige beheerplan gaan over het beheer van ganzen en bewerking van grasland.

Natura 2000-beheerplan voor polder Zeevang vastgesteld
(foto: Rob van Gerve)

De schade door ganzen in de polder Zeevang is aanleiding om het beheer van standganzen te intensiveren. Standganzen zijn ganzen die jaarrond in Nederland blijven. Met dit beheerplan is zogenaamd ‘gecoördineerd ganzenbeheer’ vergunningvrij toegestaan. Dat houdt in dat een klein team binnen het N2000-gebied onder voorwaarden beheermaatregelen, zoals afschieten, in het gebied kan uitvoeren om de populatie standganzen terug te dringen. Daarnaast biedt het plan meer mogelijkheden om de grasmat te herstellen na ganzenschade. Zo is ondiepe grondbewerking en (her)inzaai van gras vergunningvrij mogelijk.

Natura 2000

De polder Zeevang is in 2015 aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Deze gebieden kenmerken zich door hun unieke natuur en zijn onderdeel van een Europees Netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De polder Zeevang is uniek als rust- en foerageergebied voor vogelsoorten als de kolgans, de wulp en de smient.

Beheerplan

Provincie Noord-Holland stelt voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan op. Daarin staat wat er moet gebeuren om de doelen voor natuurbehoud te behalen en wie dat gaat doen. Ook wordt hierin aangegeven welke activiteiten zonder vergunning in een gebied mogen plaats vinden. 

In juli is het ontwerp beheerplan voor Polder Zeevang vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Om tot dit ontwerp te komen hebben gesprekken plaatsgevonden met (agrarische) ondernemers, natuurverenigingen, en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. Vanaf 2 augustus 2021 konden belangstellenden het beheerplan inzien en hebben hierop kunnen reageren. De reacties zijn meegenomen bij de vaststelling van het definitieve beheerplan.