Hoge respons op enquête natuurbeleving in Zuid-Kennemerland

(28 september 2021)

De provincie Noord-Holland vroeg inwoners, ondernemers en bezoekers van Zuid-Kennemerland naar hun ervaring van de natuur in de regio. Dat had als doel het ophalen van de huidige en wenselijke natuurbeleving. De respons was hoog.

Grote grazer in de natuur van Zuid-Kennemerland in Noord-Holland
Foto: © Jantine van Vliet

In 7 weken deelden ruim 3200 mensen hun mening. Een zichtbare wens: balans tussen ruimte voor natuur, recreatie en beweiding.

De komende jaren werkt de provincie aan het verbinden en versterken van natuurgebieden, waaronder in Zuid-Kennemerland. Dit is nodig want de diversiteit aan planten en dieren is sterk verminderd. Daarnaast biedt natuur belangrijke kansen voor recreatie, kustbescherming en wateroverlast. De provincie wil tot 2027 nog zo’n 5000 hectare natuur inrichten, waarvan 250 hectare in Zuid-Kennemerland. 

“Net als in andere gebieden is bij deze opgave sprake van veel verschillende belangen”, vertelt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). “Daarom zijn we volop in gesprek met diverse lokaal betrokken partijen, zoals grondeigenaren, gemeenten en natuurorganisaties. We streven er naar om er samen uit te komen. Daar is maatwerk voor nodig.” 

Voor de inrichting maakt de provincie een uitvoeringsstrategie. Dat is een plan waarin staat hoe zij samen met partners de natuur wil realiseren. De uitkomsten van de lopende gesprekken en de enquête wordt daar onder andere voor gebruikt.

Beleving en waardering van de natuur

“Met de enquête willen we een beeld krijgen van wat de gebruikers van de natuur waardevol en belangrijk vinden en waar mogelijk verbetering wenselijk is”, stelt projectleider Marijn Bos. In totaal is de enquête 3239 geheel of gedeeltelijk ingevuld. Daarvan is 90% bewoner en/of ondernemer van Zuid-Kennemerland en verspreid afkomstig uit de regio. 

De meerderheid van de respondenten is voor het beschermen en verbinden van de natuur en voor de toename van soorten planten en dieren. Tegelijkertijd pleit een deel van de respondenten ook voor het behoud van de cultuurhistorische waarde en weidelandschappen met ruimte voor agrarische ondernemers. In de natuur moet ruimte blijven voor grazende koeien en paarden.

Kansen en verbeteringen

Er zijn binnen de regio veel verschillende gebieden gewaardeerd en graag bezocht, waaronder het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de Amsterdamse Waterleidingduinen en diverse landgoederen. “Aanvullend hebben respondenten aangegeven waar mogelijk nieuwe kansen voor natuur liggen, zoals in het Westelijke Tuinbouwgebied bij Haarlem of in de omgeving van Santpoort en Heemstede”, vertelt Bos. 

Naast natuurontwikkeling vindt een groot deel van de respondenten recreatie en een klimaatbestendig watersysteem belangrijk. Gevolgd door ruimte voor veehouderijen en maneges. Ook wordt aandacht gevraagd voor overlast door externe factoren, zoals vliegverkeer, Tata Steel en Circuitpark Zandvoort. Voor ontspanning is behoefte aan meer rust- en stiltegebieden, voor mens en dier. Tegelijkertijd zijn er veel voorstanders voor meer sport- en wandelmogelijkheden (met de hond) en verbeterde ruiterroutes.

Wat betreft de inrichting van de nieuwe natuur gaat de voorkeur uit naar afwisseling en diversiteit tussen natuurtypen. Gevolgd door de voorkeur voor een kruidenrijk- en faunarijk grasland. Bos: “Ook dat is belangrijk om te weten voor het bepalen van de natuurdoelen in de uitvoeringsstrategie. De uiteindelijke keuze voor een bepaald natuurtype hangt immers van meerdere factoren af en vraagt een bredere afweging bij het maken van inrichtingsplannen.”

Winnaars fotowedstrijd

Tot slot konden alle deelnemers hun favoriete plek(ken) delen door middel van het insturen van een foto. Uit de ruim 500 inzendingen zijn vijf winnaars geselecteerd. De winnende foto’s zijn terug te vinden op de Facebookpagina Zuid-KennemerlandIJmond. De foto’s vormen een mooie weergave van het veelzijdig recreatief gebruik van dit gebied. Van wandelen, schaatsen, zwemmen, paardrijden tot aan de rust opzoeken en dieren spotten.

Verder verloop

De provincie gaat de komende tijd door met het voeren van gesprekken met lokaal betrokken partijen over de natuur- en stikstofopgave in de regio en de voorbereiding van een plan van aanpak. In ieder gebied organiseert de provincie Noord-Holland binnenkort een inloopbijeenkomst, hierover worden betrokkenen en omwonenden tijdig geïnformeerd. Daarnaast worden de resultaten van de enquête gedeeld met de gemeenten en terreinbeheerders. 
De volledige rapportage en meer informatie over de aanpak natuurversterking in Zuid-Kennemerland is te vinden op de website.