Inloopavonden Gebiedsvisie Polder Westzaan

(29 september 2021)

De provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad hebben op 30 augustus en 8 september een inloopavond georganiseerd voor de toekomst van Polder Westzaan.

Dit vond in samenwerking plaats met de werkgroep Gebiedsvisie Westzaan, waarin naast de gemeente en provincie, Zaanse natuurorganisaties, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, een agrarisch adviseur en het ontwerpteam zitting hebben. Het doel van de bijeenkomsten was om ideeën en wensen op te halen. De in totaal 160 aanwezigen konden input geven aan de hand van 4 thema’s: natuur, landbouw, waterbeheer en recreatie.

Inloopavond Gebiedsvisie Polder Westzaan

Voor Polder Westzaan is een aantal wettelijke kaders en er liggen grote ruimtelijke opgaven. Hoe deze ingevuld gaan worden dient met elkaar te worden bepaald. De avonden hebben veel waardevolle en concrete suggesties opgeleverd, deel overlappend, deels aanvullend op de discussies. De werkgroep gaat nu als eerste aan de slag met alle input en met de uitwerking van voorlopige plannen. Eind 2021 / begin 2022 zullen de voorlopige plannen aan alle betrokkenen en geïnteresseerden worden voorgelegd en is er opnieuw ruimte om mee te denken en suggesties te geven. De definitieve Gebiedsvisie zal in de loop van 2022 bestuurlijk worden vastgesteld, maar dat is zeker niet het einde van het gebiedsproces. De bedoeling is dat er allerlei uitvoeringsprojecten worden gestart, die we ook graag samen met alle betrokkenen uitwerken. 

De Polder Westzaan 

De Polder Westzaan is een historisch veenweidegebied aan de westrand van Zaanstad. Europese topnatuur, boerderijen en wandel-, fiets-, kano- en vaarroutes komen hier samen. Voor de toekomst van dit gebied staan provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad samen met agrariërs, inwoners, recreanten en allerlei betrokken organisaties voor de uitdaging om een gebiedsvisie te ontwerpen. Het streven is om tot een duurzaam evenwicht te komen tussen de belangen van natuur, landbouw, waterbeheer en recreatie.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Polder Westzaan.