Werk aan de provinciale (vaar)weg

(21 september 2021)

De provincie beheert in Noord-Holland 645 km weg en 246 km vaarweg. 2 maal per jaar actualiseert de provincie het overzicht van alle (geplande) werkzaamheden om wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen te verbeteren, vervangen of onderhouden.

Omleiding vanwege werkzaamheden aan de weg

De projecten variëren van het vergroten van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs provinciale vaarwegen tot het vernieuwen van de Cruquiusbrug bij Heemstede en het plaatsen van slimme verkeerslichten, die kunnen communiceren met het verkeer. 

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot hebben we 590 “kunstwerken”, zoals bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten worden genoemd in de infrawereld. 
Al deze infrastructuur wordt door de provincie zo duurzaam mogelijk onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van CO2-uitstoot zijn daarbij belangrijke factoren. 

In het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (IMPI) staan alle (verwachte) werkzaamheden voor de periode van 2022 tot 2029. Het IMPI wordt twee maal per jaar geactualiseerd. Gedeputeerde Staten leggen dan de nieuwe ontwikkelingen voor aan Provinciale Staten (PS), die hier over beslissen.
Inwoners kunnen op verschillende manieren op de hoogte blijven van (verwachte) werkzaamheden. Meer informatie daarover staat op de website van de provincie Noord-Holland.

Een kleine greep uit de verbeter-, vervangings- en uitbreidingsprojecten per regio:

Kop van Noord-Holland

Texel – Den Helder – Hollands Kroon – Schagen

Op verschillende plekken langs de N241 tussen Nieuwe Niedorp en Schagen rijdt verkeer door de berm de N241 op. Dit veroorzaakt onveilige situaties. De provincie onderzoekt welke obstakels in de berm tussen de parallelweg en de hoofdrijbaan geplaatst kunnen worden om dit gedrag tegen te gaan. 
Ook onderzoekt de provincie hoe de veiligheid op de kruispunten van de N248 met de Wadweg en de Waardpolderhoofdweg verbeterd kan worden. Dat doet de provincie samen met o.a. inwoners, scholieren, hulpdiensten en de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. 
Verder wordt er gewerkt aan de renovatie en verlenging van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder en de vervanging en verbreding van de Stolperbasculebrug.
In het Schagerkanaal en het Noordhollandsch Kanaal vervangt de provincie op verschillende plekken de oeverbeschoeiing.
Een volledig overzicht van alle werkzaamheden van de provincie in de regio Kop van Noord-Holland is te vinden op de website.

Alkmaar en omgeving

Alkmaar – Heerhugowaard – Langedijk – Bergen – Heiloo – Castricum – Uitgeest

De provincie combineert het groot onderhoud aan de N243 (Noordervaart, Schermerhornerweg, Middenweg en Provincialeweg tussen Alkmaar en Koggeland) met het veiliger inrichten van de weg. Er komen o.a. drie fietsbruggen langs de weg, die door een 3D-betonprinter worden gemaakt. Dit jaar start aannemer Boskalis met landmeetkundige werkzaamheden. De wegwerkzaamheden starten in 2022. 
In overleg met de gemeente Alkmaar schrapt de provincie een plan voor het verbeteren van de doorstroming op de N508 (Nollenweg). Wel wordt onderzocht hoe de kruising met de Herenweg verbeterd kan worden. Een deel van het vrijgekomen bedrag wil de provincie investeren in een haven bij bedrijventerrein de Boekelermeer.  
Een volledig overzicht van alle werkzaamheden van de provincie in de regio Alkmaar is te vinden op www.noord-holland.nl/regio_s/Alkmaar_en_omstreken.  

West-Friesland

Drechterland – Enkhuizen – Hoorn – Koggenland – Medemblik – Opmeer – Stedebroec.

De provincie grijpt het groot onderhoud aan de A.C. de Graafweg (de N241 tussen Wognum en Verlaat) aan om de weg veiliger te maken. In het najaar van 2021 starten voorbereidende werkzaamheden zoals het verplaatsen van sloten en de aanleg van bouwwegen. 
Op enkele plekken langs de N307 kunnen de provinciale weginspecteurs het verkeer bij incidenten onvoldoende veilig stilzetten. De provincie onderzoekt wat er nodig is om dit te verbeteren.
De provincie werkt het plan voor verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N239 bij Agriport en de op- en afritten naar de A7 verder uit.
De provincie legt tijdens het groot onderhoud van de N239 o.a. rotondes aan op de kruispunten met Langereis en Zuiderzeestraat. 
Een volledig overzicht van alle werkzaamheden van de provincie in de regio West-Friesland is te vinden op www.noord-holland.nl/regio_s/West_Friesland.

Zuid-Kennemerland/IJmond

Castricum – Uitgeest – Heemskerk – Beverwijk – Velsen – Bloemendaal – Haarlem – Heemstede – Zandvoort
De provincie voert in 2022 groot onderhoud uit aan de Amsterdamseweg (N202). Daarbij wordt o.a. de ambulance-uitrit aangepast en een faunapassage aangelegd.
Verder onderzoekt de provincie de mogelijkheden voor een fietspad aan de westzijde van de Randweg (N208) tussen Haarlem en Santpoort-Noord. Het is een ontbrekende schakel in de doorfietsroute Kennemerland (Uitgeest – Heemstede). 
Een volledig overzicht van alle werkzaamheden van de provincie in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond is te vinden op www.noord-holland.nl/regio_s/Zuid_Kennemerland_IJmond.

Zaanstreek/Waterland

Amsterdam – Beemster – Edam-Volendam – Landsmeer – Oostzaan – Purmerend – Waterland – Wormerland – Zaanstad

Een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio's Zaanstreek en IJmond. Ook verbetert hierdoor de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft. De provincie stelt samen met de VRA, de regiogemeenten en de rijksoverheid een landschapsplan op, waarin rekening wordt gehouden met zowel het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam als de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk Broekpolder. Om al op korte termijn de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft te verbeteren investeert de provincie hier in 16 leefbaarheidsmaatregelen.
Deze zomer is de provincie gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de Zaanbrug.
De provincie wil in ’23-’24 het fietspad langs de N515 voorzien van rood asfalt. Het fietspad maakt deel uit van de metropolitane (snel)fietsroute Purmerend-Zaanstad. 
Het project Aanpak Verkeersdrukte Thorbeckeweg/N516 is uitgebreid met dat deel van de N516 dat de op- en afritten van de A8 omvat. De provincie draagt bij aan een fietsbrug over de N516 en een fietstunnel onder de Verlengde Stellingweg. Zowel de brug als de tunnel zijn eigendom van de gemeente Oostzaan.
Daarnaast ontwikkelt de provincie plannen voor de vervanging van de houten oeverbeschoeiingen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Trekvaart Schouw-Edam. 
Een volledig overzicht van alle werkzaamheden van de provincie in de regio Zaanstreek/Waterland is te vinden op www.noord-holland.nl/regio_s/Zaanstreek_Waterland.  

Noord-Holland Zuid

Haarlemmermeer – Amstelveen – Aalsmeer – Uithoorn

Samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer, de Schiphol Group onderzoekt de provincie de knelpunten in en rondom de Kruisweg-corridor waarin de A4, de N201 en de N196 belangrijke verkeersaders zijn. 
De provincie is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging en renovatie van de Cruquiusbrug. Het oostelijke deel (richting Heemstede) wordt in 2022/2023 vervangen. In deze periode vindt oook groot onderhoud plaats aan de westelijke brug (richting Hoofddorp).
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Aalsmeer-Uithoorn te verbeteren, wordt een Hoogwaardig-Openbaar-Vervoersverbinding tussen Uithoorn en Schiphol aangelegd. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer.
Het fietspad langs de Schipholweg (N232) wordt de komende jaren verbreed om de route aantrekkelijker te maken voor woon-werkverkeer richting Schiphol. In 2021 is een onderzoek naar de Bosrandweg N231 en Fokkerweg N232 afgerond. De provincie onderzoekt nu hoe de maatregelen uit die verkenning kunnen worden gerealiseerd.
Een volledig overzicht van alle werkzaamheden van de provincie in de regio Noord-Holland Zuid is te vinden op www.noord-holland.nl/regio_s/Amstelland_en_Meerlanden.

Gooi en Vechtstreek

Ouder-Amstel – Diemen – Weesp – Gooise Meren – Huizen – Wijdemeren – Hilversum – Laren – Blaricum

De provincie werkt in deze regio onder de naam HOV in ‘t Gooi aan een betrouwbare en zoveel mogelijk filevrije busroute tussen Huizen en Hilversum.
In de N525, ter hoogte van het kruispunt Westerheide met de Oude Postweg legt de provincie een voorrangsplein aan. Met de komst van dit voorrangsplein kunnen fietsers en voetgangers hier veilig de N525 oversteken.
Daarnaast wordt onderzocht hoe de fietstunnel onder de provinciale weg N525 bij Laren kan worden verbeterd. Het fietspad naar de tunnel is erg steil en bevat een haakse bocht.
Tussen Huizen en Blaricum onderzoekt de provincie hoe het kruispunt N527-Trappenberg voor met name fietsers veiliger gemaakt kan worden.
In de gemeente Wijdemeren vervangt de provincie in 2022/2023 twee vaste bruggen in de N201. Ook worden er faunavoorzieningen voor bijvoorbeeld de otter aangebracht. 
Een volledig overzicht van alle werkzaamheden van de provincie in de regio Gooi en Vechtstreek is te vinden op www.noord-holland.nl/regio_s/Gooi_en_Vechtstreek.

Onderhoud, vervanging, verbetering en uitbreiding infrastructuur 

Twee keer per jaar leggen Gedeputeerde Staten een geactualiseerd Meerjarenprogramma Infrastructuur voor aan Provinciale Staten. Het gaat daarbij zowel om lopende projecten als nieuwe projecten. Ieder project start in de studiefase waarin de mogelijkheden, uitdagingen, kansen en kosten worden onderzocht. Op basis daarvan volgt ‘promotie’ naar de planfase, waarin een concreet plan wordt uitgewerkt en tenslotte volgt de realisatiefase. Bij de grotere projecten worden inwoners vanaf een vroeg stadium gevraagd mee te denken. Er zijn verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven van projecten en wegwerkzaamheden. Meer hierover staat op de website van de provincie Noord-Holland.

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland

De provincie Noord-Holland investeert in een goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. Omdat er de komende jaren veel Noord-Hollanders bijkomen, zal de drukte op onze (vaar)wegen verder toenemen. Dat vraagt om bewust reisgedrag met andere vervoermiddelen en de inzet van slimme systemen. Zo kunnen slimme verkeerslichten bijvoorbeeld aankomend verkeer herkennen en in de toekomst met fietsers, automobilisten en andere verkeersdeelnemers communiceren. Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot verduurzaamt de provincie, samen met collega’s en partners, de eigen wegen, kanalen, bruggen en viaducten. Dit alles met als doel: een 100% circulair bouwproces in 2050.