Gemeente en provincie onderzoeken mogelijke woningbouwlocatie Langedijk-West

(20 december 2022)

De provincie Noord-Holland en de gemeente Dijk en Waard gaan een samenwerkingsovereenkomst aan voor Langedijk-West.

Deze locatie, ten westen van Zuid- en Noord-Scharwoude, is in beeld voor mogelijke woningbouw. De gemeente heeft de ambitie om in totaal 10.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2030, waarvan een groot deel in Heerhugowaard. Beide partijen zoeken ook naar locaties voor tijdelijke huisvesting in de vorm van flexwoningen. 

De locatie Langedijk-West ligt globaal tussen de Veertweg, Pieter Zeemanweg en Westelijke Randweg en is ruim 200 hectare groot. Het gebied is nu in gebruik als agrarische grond. De provincie is bereid medewerking te verlenen als ondernemers hun bedrijf willen verplaatsen of herontwikkelen. Gedeputeerde Cees Loggen (RO en wonen): “Er is in Dijk en Waard grote behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen. En sterke kernen en regio’s zijn een belangrijk uitgangspunt van de provincie. Wij dragen daarom graag bij aan het onderzoek naar de potentie van Langedijk-West als woningbouwlocatie, die past bij de dorpse schaal van het gebied.”

Gezonde groei

In het collegeprogramma ‘Gezonde groei’ is de ambitie opgenomen dat er in 10 jaar 10.000 woningen worden gebouwd in Dijk en Waard. Hiermee wordt ingespeeld op de huidige woningnood. Wethouder Nils Langedijk: “Om die ambitie waar te maken, is goede samenwerking met de provincie essentieel. Ik ben blij dat de provincie ook perspectief ziet in de ontwikkeling van deze locatie. Het biedt kansen voor woningbouw, maar ook leefbaarheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en werkgelegenheid.” 

Participatie

De samenwerkingsovereenkomst vormt het vertrekpunt om in de eerste helft van 2023 samen met de ketenpartners (provincie, waterschap, regio en een aantal grondeigenaren) te werken aan een ruimtelijke visie op Langedijk West. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Dijk en Waard rond de zomer van 2023 de visie krijgt voorgelegd. Bij de verdere uitwerking van de visie zal vervolgens nadrukkelijk aandacht zijn voor de participatie met inwoners en andere stakeholders.