Gewijzigde Omgevingsverordening en Grensaanpassingen werkingsgebieden treden 1 januari 2023 in werking

(22 december 2022)

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een definitief besluit genomen over de aanpassingen in de werkingsgebieden van de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2020 (OV NH2020) en Noord-Holland 2022 (OV NH2022). Daarnaast hebben Provinciale Staten (PS) wijzigingen in de artikelen van beide verordeningen vastgesteld.

De wijzigingen gelden per 1 januari 2023. 

Molen in Grootschermer, Noord-Holland.

In de werkingsgebieden staat waar in de provincie welke regels gelden, welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Dit is van belang omdat het duidelijk maakt wat in een bepaald gebied wel of niet mogelijk is. Alle werkingsgebieden zijn op de digitale kaart van de provincie terug te vinden. Een overzicht van de aanpassingen is, samen met de Nota van Beantwoording, te vinden op de pagina Omgevingsverordeningen

Wijzigingen Omgevingsverordening NH 2020 en NH 2022

Provinciale Staten hebben afgelopen maandag 19 december de gewijzigde Omgevingsverordeningen vastgesteld. Met dit besluit zijn de verordeningen aangevuld met nieuw beleid en regels, zoals het nieuwe datacenterbeleid, de rangorde bij waterschaarste in het IJsselmeergebied en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De Nota van Beantwoording, met daarin opgenomen een overzicht van de wijzigingen, staat op de pagina Omgevingsverordeningen. De wijzigingen in de  OV NH2020 gelden vanaf 1 januari 2023. De gewijzigde OV NH2022 treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking, naar verwachting op 1 juli 2023. 

Jaarlijkse cycluswijzigingen

De provincie houdt de Omgevingsverordening actueel door die in een herkenbaar en vast proces te wijzigen. Door specifieke ontwikkelingen in een gebied, of vanwege wensen uit de omgeving, kan het nodig zijn om de grenzen van een werkingsgebied, in de Omgevingsverordening, aan te passen. Dit doet de provincie twee keer per jaar, de wijzigingen treden in werking op 1 juli en 1 januari.  Ook actualiseert de provincie de tekst van de verordening jaarlijks, bijvoorbeeld om nieuw beleid erin op te nemen. Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari.

Meer informatie is te vinden op de pagina Omgevingswet, -visie en -verordening.