Provincie publiceert cijfers arbeidsmarkt 2021-2022

(01 december 2022)

De Monitor Arbeidsmarkt 2021-2022 voor Noord-Holland is nu beschikbaar. In 2021 waren er in Noord-Holland ruim 1.679.000 banen. Er is sprake van een daling van de banengroei in vergelijking met 2019 en 2020.

De arbeidsmarkt is bij veel beroepen krap of zelfs zeer krap. De spanning is het hoogste in beroepen in de ICT, techniek en transport en logistiek.

Provincie publiceert cijfers arbeidsmarkt 2021-2022

Ilse Zaal, gedeputeerde Arbeidsmarkt & Onderwijs: “De uitkomsten van de monitor met personeelstekorten in techniek, bouw en ICT bevestigen ons arbeidsmarktbeleid. Daarin ligt de focus op techniek en technologie. Samen met 160 aanjagers uit bedrijven, onderwijs en overheid stimuleren wij de keuze voor een technische opleiding en/of baan. Ook zetten wij ons in om vraag en aanbod van technisch personeel beter op elkaar aan te laten sluiten. Om deze ‘matching’ te verbeteren zijn bijvoorbeeld diverse Servicepunten Techniek opgezet. Aanvullend wordt er een digitaal loket ontwikkeld om de doorstroom van werk naar werk te verbeteren. Ook investeren wij in een scala aan omscholings-en bijscholingstrajecten.” 

Belangrijkste uitkomsten monitor

Er is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt in de periode 2021-22.

  • Er kwamen 12.000 banen (+0,7%) bij ten opzichte van 2020.
  • Het aantal vacatures is toegenomen in vergelijking met 2020 en met meer dan 72.000 hoger dan in 2019. 
  • De werkloosheid naam af tot 4,8%, maar onder laagopgeleiden blijft de werkloosheid licht stijgen.
  • De spanning op de arbeidsmarkt is het hoogste in ICT beroepen, technische beroepen en in transport en logistiek.

In 2021 was het buitenlands migratiesaldo ruim 26.000. Hieruit blijkt dat het buitenlands migratiesaldo sinds de coronacrisis weer is toegenomen.

Videostill Animatie Werken & Ontwikkelen 2030
Bekijk de animatie Werken en ontwikkelen Noord-Holland 2030
(YouTube)

In de periode tot 2030 is er door demografische ontwikkelingen sprake van een lichte afname van het aantal leerlingen, waarna een sterke toename volgt. Het meest sterk in Amsterdam. Het aantal basisschoolleerlingen in Noord-Holland neemt toe tot ruim 306.000 in 2050 (+15%). Het aantal leerlingen op voortgezet onderwijs neemt in hetzelfde tempo toe tot bijna 178.000. De sterkste groei wordt verwacht van basisschoolleerlingen in Amsterdam tussen 2030 en 2040. In de meeste regio’s groeit de potentiële beroepsbevolking de komende jaren, met uitzondering van de Kop van Noord-Holland, IJmond en West-Friesland.

Download de Monitor Arbeidsmarkt Noord-Holland 2021-2022 (pdf, 2,05 MB)