Provincie: zwaartepunt in gebiedsprocessen op gesprekken met betrokkenen

(10 februari 2022)

De provincie Noord-Holland gaat meer inzicht geven in de verschillende fases van de gebiedsprocessen. Dat gebeurt na gesprekken met betrokkenen.

In die gesprekken werd duidelijk dat betrokkenen een grote informatiebehoefte hebben. Ze willen onder meer weten welke fases de provincie in de gebiedsprocessen doorloopt.

Luchtfoto natuurgebied in Noord-Holland

Om de natuur te versterken zijn in Noord-Holland 24 gebiedsprocessen gestart. De afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is daarin van groot belang. De stikstofuitstoot en -neerslag moet afnemen en er moeten herstelmaatregelen aan de natuur worden uitgevoerd. Om betrokkenen te informeren hoe dat gebeurt, is dat proces inzichtelijk gemaakt. Ook wordt duidelijk hoe Noord-Holland de grondeigenaren, gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het proces betrekt. 

Ruimte voor belanghebbenden

Het zwaartepunt in veel van de gebiedsprocessen ligt de komende jaren op het in gesprek gaan met onder andere grondeigenaren en lokale overheden. Belanghebbenden in het gebied krijgen nadrukkelijk ruimte om met voorstellen en plannen te komen. Op basis van de gesprekken onderzoekt de provincie ook of er mogelijkheden zijn om gezamenlijk een plan te maken. Daarnaast richt de provincie zich op het informeren van de omgeving én het scherp krijgen van de opgaven. 

De ruimte die er in het begin ligt om samen tot plannen te komen, wordt nauwer naarmate de tijd vordert. Zo moet in 2027 het Natuurnetwerk zijn afgerond. In de werkwijze integrale gebiedsprocessen landelijk gebied Noord-Holland (pdf, 53 kB) zijn de vervolgstappen inzichtelijk gemaakt.

Beschermen van natuur

In 24 gebieden zijn projectleiders of gebiedsregisseurs aan de slag. Hij of zij betrekt grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners en laat onderzoeken uitvoeren, zoals naar de ecologische en landbouwkundige situatie. Daaruit ontstaat een samenhangende aanpak voor het versterken van het Natuurnetwerk, eventuele Natura 2000-gebieden, de afname van stikstofuitstoot en -neerslag en zaken als bodemdaling. Die aanpak en planning valt voor elk gebied anders uit. De voortgang en programmering per gebied is samengevat in het Programma Natuurnetwerk 2022. Dit document wordt jaarlijks geactualiseerd.