Waterkwaliteit verbeteren, waterveiligheid versterken

(01 februari 2022)

De provincie Noord-Holland zet in op de verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en versterking van de bescherming tegen mogelijke overstromingen.

Daartoe stelden Provinciale Staten het nieuwe Regionaal Water Programma 2022-2027 vast.

De provincie Noord-Holland zet zich in het nieuwe Regionaal Waterprogramma 2022-2027 in op 3 onderdelen: verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, het op peil houden van de watervoorraad en de kwaliteit van het grondwater, en bescherming tegen mogelijk overstromingsgevaar als gevolg van klimaatverandering.

Gedeputeerde Cees Loggen: “Wij en onze samenwerkingspartners in de provincie staan voor complexe uitdagingen de komende jaren. Het doel is duidelijk: in 2027 moet voldaan worden aan de diverse Europese richtlijnen, waartoe wij ons als Nederland samen met alle andere lidstaten hebben verplicht. Daar zetten wij dan ook op in. Daarbij rekenen we ook op een goede samenwerking met het Rijk en de waterschappen en we kijken uit naar de maatregelen die de nieuwe regering de komende maanden gaat aankondigen.”

Nederland moet de kwaliteit van de regionale wateren op peil houden en waar nodig verbeteren, conform de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2027 moet aan alle doelen zijn voldaan, zo eist de Europese Unie. Nederland heeft zich net als de andere lidstaten gecommitteerd. Provincies spelen net als waterschappen en Rijkswaterstaat een belangrijke rol in de realisatie.

Waterkwaliteit verbeteren, waterveiligheid versterken

Grondwater

De vragen naar drinkwater en naar duurzame energie nemen toe, in het bijzonder in groeiregio’s in de provincie. Grondwater kan hiervoor een bruikbare bron zijn. Om het gebruik in goede banen te leiden en conflicten te voorkomen helpt de provincie drinkwaterbedrijven de komende jaren bij het ontwikkelen van nieuwe waterwinlocaties en gemeenten bij het opstellen van bodemenergieplannen.

Oppervlaktewater

Er zijn 89 regionale waterlichamen (meren en plassen en dergelijke) in de provincie. Daarvan moet de waterkwaliteit beter. De provincie heeft onder andere geld vrijgemaakt voor het aannemen van extra menskracht voor vergunningverlening en toezicht bij de omgevings-dienst Noordzeekanaalgebied. Hiermee kan meer worden gedaan aan het terugdringen van lozingen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater via de rioleringen.

Overstromingen

De recente overstromingen in Limburg, noordoost-België en zuidwest-Duitsland waren een belangrijk signaal. Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot extremere weersomstandigheden. De provincie zal samenwerken met de waterschappen om waterkeringen (dijken, sluizen) te controleren en waar nodig te verbeteren. Door onderzoek worden keuzes beter mogelijk gemaakt over locaties voor woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen, rekening houdend met klimaatadaptatie. 

Daar Noord-Holland letterlijk omgeven is door water – en duizenden kilometers aan (regionale) keringen heeft die ook na doorbreken tot overstromingen kunnen leiden – neemt de urgentie toe om voorbereid te zijn op extremere weersomstandigheden.